Tresty za sexuální přečiny, které stanovuje Ekloga (z řec. eklogé - výběr) císaře Lva III. (717-741). Tento byzantský zákoník byl vydán roku 726 a shrnoval a mnohdy také upravoval Justiniánův Corpus iuris civilis z 1. poloviny 7. století. Pro nás Slovany je zajímavý také tím, že se stal vzorem pro staroslověnský spis Zakon sudnyj ljuděm. Přestože jsou v něm uváděné tresty dosti surové - běžným trestem je zmrzačení - jde v kontextu o zákoník velmi pokrokový a humánní, protože nejvyšším zájmem byla náprava hříšníka a jeho budoucí smíření s Bohem, bylo s výjimkou nejtěžších zločinů proti Božskému řádu upuštěno od dříve běžného trestu smrti.


Ženatý muž, který se dopustí cizoložství, bude napraven trestem dvanácti ran a, ať bohatý či chudý, zaplatí pokutu.

Svobodný muž, který se dopustí pohlavního styku, bude potrestán šesti ranami.

Tomu, kdo se dopustí pohlavního styku s jeptiškou, bude mu z toho důvodu, že znesvětil boží církev, uříznut nos, protože spáchal hříšné cizoložství s někým, kdo náleží církvi. A ona zase bude muset dbát, aby podobnému trestu vyhnula.

Každý, kdo pojme úmysl oženit se s ženou, která je jeho kmotřenkou v spásu přinášejícím křtu, má s ní sexuální styk, aniž by se s ní oženil, a je shledán vinným, bude po vyobcování odsouzen ke stejnému trestu, jaký je určen pro jiná cizoložství, to jest muži i ženě bude uříznut nos.

Manžel, který ví o manželčině cizoložství a přehlíží to, bude zmrskán a vyobcován a cizoložníkovi a cizoložnici bude uříznut nos.

Osoby, které se dopustí incestu, rodiče a děti, děti a rodiče, bratři a sestra, budou potrestány stětím hlavy mečem. Osobám v jiných příbuzenských vztazích, které se vzájemně pohlavně zkazí, to jest otec a snacha, syn a nevlastní matka, tchán a snacha, bratr a manželka jeho bratra, strýc a neteř, synovec a teta, bude uříznut nos. A obdobně i tomu, kdo má pohlavní styk se dvěma sestrami nebo sestřenicemi.

Pokud měla žena pohlavní styk, otěhotní a pokusí se o potrat, bude zbičována a vyobcována.

Ti, kdo se proviní tím, že se aktivně nebo pasivně dopustí nepřirozené zhřešení, budou potrestáni stětím hlavy mečem. Pokud se zjistí, že ten, kdo se dopustil hříchu pasivně, je mladší dvanácti let, bude omilostněn z důvodu mladistvé neznalosti spáchaného hříchu.

Ti, kteří se proviní odporným zločinem (pravděpodobně homosexuálním stykem), budou vykastrováni.Roman von Müschwerk
1.3.2010