A treatyse of fysshynge wyth an Angle.
Dame Juliana Berners

Pojednání o rybaření s háčkem.
Paní Juliana Berners

Here begynnyth a treatyse of fysshynge wyth an Angle.

Zde začíná pojednání o rybaření s háčkem.

rybář

SAlamon in his parablys sayth that a good spyryte makyth a flourynge aege| that is a fayre aege & a longe. And syth it is soo: I aske this questyon|. whiche ben the meanes & the causes that enduce a man into a mery spyryte.: Truly to my beste dyscretion it semeth good dysportes & honest gamys in whom a man Ioyeth wythout ony repentaunce after. Thenne folowyth it goode dysportes & honest games ben cause of mannys fayr aege & longe life. And therfore now woll I chose of foure good disportes & honeste gamys| that is to wyte: of huntynge: hawkynge: fysshynge: & foulynge. The beste to my dyscrecön whyche is fysshyinge : callyd Anglynge wyth a rodde : and a lyne and an hoke| And therof to treate as my symple wytte may suffyce: both for the sayd reason of Salamon and also for the reason that phisyk makyth in this wyse( Si tibi deficiant medici medici tibi fiant: hec tria mens leta labor & moderata dieta.
Ye shall vnderstande that this is for to saye | Yf a man lacke leche or medicyne he shall make thre thynges his leche & medycyne and he shall neuer need moe. The first of them is a mery thought. The seconde is a labour not outragious. The third is diet mesurable. The first if a man will euer more be in mery thought and haue a glad spyrite, he must eschew all contrarious company and all places of debate where he myght haue any occasions of melancholy, & if he wyll haue a labour not outragious: he must then ordeyne hym to his hartes ease, and plesaunce without study, pensyfnes of trauayle, a mery occupacion whiche may reioyce his harte, and in which his spirites may haue a mery delyte. And if he will be dieted measurably he must eschewe all places of ryot, whiche is cause of surfet and of syckenesse, and he must drawe hym to places of swete ayre and hungry, and eate nouryshable meates and disyrable also.

Šalamoun ve svých příslovích říká, že dobrý duch dělá kvetoucí věk, to je věk šťastný a dlouhý. A od to je pravda, ptám se touto otázkou: "Jaké jsou prostředky a příčiny, které člověku způsobují šťastného ducha?" Opravdu, dle mého nejlepšího mínění se zdá, že jsou jimi dobré sporty a poctivé hry, kterými se člověk těší bez jakékoliv pozdější lítosti. Z toho plyne, že dobré sporty a poctivé hry jsou původcem šťastného stáří a dlouhého života. A proto nyní vyberu čtyři dobré sporty a poctivé hry - totiž lov, sokolnictví, rybaření a ptáčnictví. Nejlepší je dle mého mínění rybaření zvané háčkování s prutem, vlascem a háčkem. A jím se budu zabývat, jak má prostá mysl dovolí, kvůli Šalamounově závěru a také kvůli tvrzení obsaženém v této poučce: Kdyby ti scházelo léčení, aby ti vznikla tato tři léčení: šťastná mysl, práce a umírněná dieta.
Rozumějte tomu tak, že to znamená, pokud člověk postrádá pijavici nebo lék, měl by učinit tři věci. Svou pijavici a léčení a nikdy nebude potřebovat více. První z nich je šťastná mysl. Druhá je práce příliš náročná. Třetí je dobrá dieta. Nejprve, pokud chce člověk mít stále víc veselou mysl a radostného ducha, musí se vyhnout se vší hašteřivé společnosti a všem místům diskusí, kde by mohl mít nějaké důvody k depresi. A jestliže chce mít práci, která není příliš náročná, pak si ji musí organizovat ke svému klidu a potěšení bez úsilí, úzkostí nebo problémů, radostné zaměstnání, které ho bude těšit a při níž se zvedne jeho nálada. A pokud si přeje mít umírněnou dietu, musí se vyhnout se všem místům hýření, které je příčinou přejídání a zvracení, a musí dýchat na místech sladkého a hladového vzduchu a jíst výživná a stravitelná masa.

NOw thenne woll I dyscryue the sayd dysportes and gamys to fynde the beste of theym as beryly as I cañ|alle be it that the ryght noble and full worthy prynce the duke of Yorke late callid mayster of game hath discryued the myrthes of huntynge like as I thynke to|discryue of it and of alle the other.For huntynge as to myn entent is to laborous|For the hunter must alwaye renne & folowe his houndes : traueylynge & swetynge full sore. He blowyth tyll his lyppes blyster And whan he wenyth it be an hare full oft it is an hegge hogge Thus he chasyth and wote not what. He comyth home at euyn rayn beten pryckyd:and his clothes torne wete shode all myry. Some hounde loste:some surbat. Suche greues & many other hapyth vnto the hunter | whyche for dyspleysaunce of theym ý loue it I dare not reporte. Thus truly me semyth that this is not the beste dysporte and game of the sayd foure.The dysporte and game of hawkynge is laborous & noyouse also as me semyth.For often the fawkener leseth his hawkes as the hunter his hoûdes.Thenne is his game & dysporte goon.Full often cryeth he & whystelyth tyll that he be ryght euyll a thruste.His hauke taketh a bowe and lyste not ones on hym rewarde.whan he wolde haue her for to flee:thenne woll the bathe. with mysfedynge she shall haue the Frounse:the Rye: the Cray and many other sycknesses that brynge theym to the Sowse. Thus by prouff this is not the beste dysporte & game of the sayd foure.The dysporte & game of fowlynge me semyth moost symple For in the wynter season the fowler spedyth not but in the moost hardest and coldest weder : whyche is greuous . For whan he wolde goo to his gynnes he maye not for colde.Many a gynne & many a snare he makyth.Yet soryly dooth he fare.At morn tyde in the dewe he is weete shode vnto his taylle. Many other suche I cowde tell:but drede of magre makith me for to leue.Thus me semyth that huntynge & hawkynge & also fowlynge ben so laborous and greuous that none of theym maye perfourme nor bi very meane that enduce a man to a mery spyryte: whiche is cause of his longe lyfe acordynge vnto ý sayd parable of Salamon. Dowteles theñe folowyth it that it must nedes be the dysporte of fysshynge wyth an angle. For all other manere of fysshyng is also laborous & greuous:often makynge folkes ful wete & colde whyche many tymes hath be seen cause of grete Infirmytees.Bbut the angler maye haue no colde nor dysease nor angre|but yf he be causer hymself.For he maye not lese at the moost but a lyne or an hooke: of whyche he maye haue store plentee of his owne makynge| as this symple treatyse shall teche hym. Soo thenne his losse is not greuous. and other greyffes maye he not haue | sauynge but yf ony fysshe breke away after that he is take on the hoke|or elles that he catche nought :whyche ben not greuous. For yf he faylle of one he maye not faylle of a nother|yf he dooth as this treatyse techyth:but yf there be nonght in the water.And yet atte the leest he hath his holsom walke and mery at his ease. a sweete ayre of the swete sauoure of the meede floures: that makyth hym hungry.He hereth the melodyous armony of fowles.He seeth the yonge swannes: heerons: duckes: cotes and many other foules wyth theyr brodes.|whyche me semyth better than alle the noyse of honndys:the blastes of hornys and the scrye of foulis that hunters: fawkeners & foulers can make.And yf the angler take fysshe:surely thenne is there noo man merier than he is in his spyryte.And who soo woll vse game of anglynge :he must ryse erly.whiche thyng is prouffytable to man in this wyse|That is to wyte:moost to the heele of his soule. For it shall cause hym to be holy.and to the heele of his body) For it shall cause hym to be hole.Also to the encrease of his goodys. For it shall make hym ryche. As the olde englysshe prouerbe sayth in this wyse.who soo woll ryse erly shall be holy helthy & zely.
Thus haue I prouyd in myne entent that the dysporte & game of anglynge is the very meane & cause that enducith a man into a mery spyryte: Whyche after the sayde parable of Salomon & the sayd doctryne and the phisyk makyth a stourynge aege & a longe. And therefore to al you that ben vertuous: gentyll: and free borne. I wryte & make this symple treatyse folowynge: by whyche ye may haue the full crafte of anglynge to dysport you at your luste: to the entent that your aege maye the more floure and the more lenger to endure.

NYní chci popsat tyto zábavy a hry, abyste nalezli tu nejlepší z nich, stejně jako já, ačkoli velmi urozený a velmi ctihodný princ vévoda z Yorku, kdysi nazývaný Pánem zvěře, popsal potěšení z lovu tak, jak si myslím, že popisuje ho a všechno ostatní, protože lov je podle mého názoru příliš pracný, poněvadž lovec musí neustále běhat a sledovat své psy, cestovat a hodně se potit. Troubí až jeho rty opuchnou a když si myslí, že je to zajíc, velmi často je to ježek. Tak honí a neví, co. Domů příjde večer naskrz promočený, podřený a s potrhanými šaty, mokrýma nohama a celý zablácený. Někteří psi se mu ztratili, jiní zmrzačili. Takové potíže se dějí lovci a mnoho dalšího, což se z obavy před pohoršením těch, kteří to milují, neodvažuji uvádět. Takto se mi vskutku zdá, že toto není nejlepší sport a hra ze čtyř zmíněných. Zábava a hra sokolnictví je tvrdá práce a také obtížná, jak se mi zdá, neboť sokolník často přichází o své jestřáby, jako lovec o své psy. Pak je jeho hra a zábava pryč, často křičí a hvízdá až má pekelnou žízeň. Jeho jestřáb sedí na větvi a není z něj žádný užitek. Když by mu uletěl, pak se bude vztekat. Při špatném krmení mívají trichomoniázu, ......., ......... a mnoho jiných nemocí, které mu přivodí smrt. To dokazuje, že to není nejlepší zábava a hra ze čtyř uvedených. Zábava a hra ptáčnictví se mi zdá nejprostší, jelikož v zimním období nemá ptáčník žádné štěstí kromě nejtvrdšího a nejchladnějšího počasí, což je obtížné, protože kdyby chtěl jít ke svým pastem, kvůli zimě nemůže. Dělá mnoho pastí a tenat, jen špatně se uživí. Ráno se brodí rosou, je navlhlý až na zadek. Mnoho dalšího bych mohla říct, ale strach z naštvaných mne nutí přestat. Tak se mi zdá, že lov a sokolnictví a také ptáčnictví jsou tak pravné a obtížné, že žádné z nich může posloužit ani být nejlepším způsobem, jak člověku přivodit veselého ducha, který podle uvedeného šalamounova přísloví způsobuje dlouhý život. Z toho pak nepochybně vyplývá, že to musí být zábava rybolovu s háčkem, protože každý jiný druh rybolovu je také pracný a obtížný, často způsobují, že dělání člověk velmi promokne a prochladne, což mnody bývá příčinou vážných nemocí. Ale rybář s háčkem nebude trpět chladem ani nepohodlím ani hněvem, ledaže by si to způsobil sám, neboť nejčastěji nemůže ztratit nic, než vlasec a háček, kterých může mít v zásobě spoustu vlastní výroby, jak ho toto prosté pojednání naučí. Tak nebude jeho ztráta vážná a nic jiného ho nemůže naštvat, kromě toho, když se nějaká ryba utrhne poté, co se chytila na háček, nebo když nemůže nic chytit, což nebude nic vážného, protože jednou když neuspěje, napodruhé selhat nemusí, pokud činí tak, jak učí toto pojednání, ledaže ve vodě nic není. A přinejmenším má zdravou a příjemnou procházku v klidu a sladký vzduch sladkých vůní lučních květů způsobí, že mu příjemně vytráví. Uslyší melodickou harmonii ptáků, uvidí mladé labutě, volavky, kachny, lysky a mnoho jiných ptáků s jejich mláďaty, což se mi zdá se lepší než štekot psů, troubení rohů a křik ptáků, který vydávají lovci, sokolníci a ptáčníci. A pokud rybář chytí rybu, není zde pak jistě šťastnější muž, než je on ve své náladě.A kdokoli chce praktikovat zábavu rybaření s háčkem musí brzo vstávat, což je člověku blahodárné, je známo, že nejvíce pro zdraví jeho duše, protože mu to způsobí být svatyně, a pro zdraví jeho těla. Pro to způsobí jemu být dobře, také pro zvýšení jeho zboží, pro to dělá ho bohaté. Jak na tento způsob říká staré anglické přísloví: Kdo bude brzo vstávat, bude zbožný, zdravý a pilný.
Tak mám dle svého úmyslu dokázano, že zábava a hra a rybaření s háčkem je nejlepším způsobem a příčinou, která člověka obdařuje veselým duchem, který podle uvedeného šalamounova přísloví a uvedeného ponaučení a léku dělá věk kvetoucím a dlouhým. A proto Vám všem, kteří jste ctnostní, ušlechtilí a svobodní, píši a činím toto následující jednoduché pojednání, jímž můžete mít celé umění rybaření k tomu, aby vás bavilo, chcete-li, aby byl váš život úspěšnější a trval déle.

YF ye woll be crafty in anglynge: ye must fyrste learne to make your harnays| That is to wyte your rodde: your lynes of dyuers colours. After that you must know how ye shall angle in what place of the water: how depe: and what time of day. For what manere of fysshe: in what wedyr how many impedymentes there ben in fysshynge ý is callyd anglynge And in specyall-wyth what baytys to euery dyuers fyshhe in eche moneth of the yere. How ye shall make your baytes brede where ye shall fynde them: and how ye shall kepe theym. And for the moost crafty thynge how ye shall make youre hokes of stele & of osmonde| Some for the dubbe: and some for the flote: & on the grounde. as ye shall here after al thyse fynde erpressed openly vnto your knowlege.
And how ye shall make your rodde craftly here I shall teche you. Ye shall kytte betwene Myghelmas & Candylmas a fayr staffe of a fadom and an halfe longe: & arme grete of hasyll: wyllowe: or aspe. And brethe hym in an hote ouyn: & sette hym euyn Thenne lete hym cole & drye a moneth. Take thenne & frette hym faste wyth a cockeshotecorde: and bynde hyn to a fourme or an euyn square grete tree. Take thenne a plûmers wire that is euyn and streyte & sharpe at the one ende. And hete the sharpe ende in a charcole fyre tyll it be whyte: and brenne the staffe therwyth thorough: euer streyte in the pythe at bothe endes tyll they mete. Aand after that brenne hym in the nether ende wyth a byrde broche| & wyth other broches eche gretter then other. & euer the grettest the laste: so that ye make your hole aye tapre were. Thenne lete hym lye styll and kele two dayes. Vnfrette hym theñe and lete hym drye in an hous roof in the smoke tyll he be through drye In the same season take a fayr yerde of grene hasyll & beth hym euyn & streyghte. and lete it drye with the staffe. And whan they ben drye make the yerde mete vnto the hole in the staffe: vnto halfe the length of the staffe. And to perfourme that other halfe of the croppe. Take a fayr shote of blacke thorñ: crabre tree: medeler. or of Ienypre kytte in the same season: and well bethyd & streyghte. And sette theym togyder fetely: soo that the croppe maye iustly entre all in to the sayd hole. Thenne shaue your staffe & make hym tapre were. Thenne vyrell the staffe at bothe endes wyth longe hopis of yren or larton in the clennest wise wyth a pyke in the nether ende fastnyd wyth a rennynge vyce: to take in & oute youre croppe. Thenne set your croppe an handfull within the ouer ende of your staffe in suche wise that it be as bigge there as in any other place aboue. Theñe arme your croppe at thouer ende downe to ý frette wyth a lyne of .vj. heeres. And dubbe the lyne and frette it fast in ý toppe wyth a bowe to fasten on your lyne. And thus shall ye make you a rodde soo preuy that ye maye walke therwyth: and there shall noo man wyte where abowte ye goo. It woll be lyghte & full nymbyll to fysshe wyth at your luste. And for the more redynesse loo here a fygure therof in example.:

Chcete-li být zruční v rybaření, musíte se nejprve naučit zhotovovat své vybavení, to je prut, vlasce různých barev. Pak musíte vědět, jak chytat na háček, v jakém místě vody, v jak hluboké a v který denní čas kvůli zvykům ryby, v jakém počasí, kolik jen je podmínek při rybaření, které se nazývá lovením na háček, a zejména to, co žere každý druh ryby v příslušném měsíci roku. Jak udělat návnady, kde je musíte hledat a jak je musíte uchovávat a nejobtížnější věc - jak zhotovovat ocelové a železné háčky, nějaké pro mušku a nějaké pro splávek a pro dno, jak to vše zde dále naleznete otevřeně vytištěno k vašemu poznání.
A zde vás naučím, jak dovedně zhotovit svůj prut. Mezi svátkem sv. Michala a Hromnicemi musíte uříznout poctivou tyč z lísky, vrby nebo osiky sáh a půl dlouhou a tak silnou, jako vaše ruka, a vstrčit ji do horké pece a napřímit. Pak ji nechejte vychladnout a měsíc schnout. Pak ji vezměte a pevně oviňte provázkem, jaký se používá pro sítě na tetřevy, a přivažte ji do formy nebo na velké čtvercové dřevo. Potom vezměte přímý drát, který je hladký a rovný a na jednom konci ostrý, a rozpalte ostrý konec v ohni z dřevěného uhlí až bude bílý a propalte ho skrz tyč přímo do jádra na obou koncích, až se setkají. A poté ji na dolním konci palte rožněm na ptáky a jinými rožni, každým větším než předchozí a největším nakonec, aby se vaše díra zužovala. Pak to nechejte dva dny ležet a chladnout. Pak rozvažte a nechejte vyschnout na střeše domu v kouři, dokud to neproschne skrz. Ve stejném období vezměte pěkný prut zelené lísky a namočte ho, narovnejte a napřimte a nechejte vyschnout spolu s tyčí. A kdy jsou vyschlé, strčte prut do díry v tyči do poloviny délky tyče. A pro zhotovení druhé poloviny bičiště vezměte pěkný výhonek trnky, plané jabloně, mišpule nebo jalovce uříznutý ve stejném období a dobře namočený a napřímený a svažte je spolu úhledně tak, že bičiště projde celé uvedenou dírou. Pak tyč oškrábejte a zužte ji. Pak tyč stáhněte na obou koncích dlouhými železnými objímkami nebo svázejte nejčistějším způsobem s bodcem upevněným na dolním konci průběžným čepem, abyste mohli bičiště nasazovat a vyndávat. Pak nastavte bičiště na šířku dlaně dovnitř horního konce tyče takovým způsobem, že bude tak velká jako ostatní místa. Pak bičiště na horním konci omotejte vlascem ze šesti vlasů dolů ke spoji a provázek zdvojte a pevně jej na vrcholku svažte s okem připevněným k vlasci. A takto si uděláte prut tak tajný, že s ním můžete jít a nikdo nebude vědět, o co jde. Bude lehký a vyvážený k rybaření pro vaše potěšení. A pro větší představu je zde jeho vyobrazení pro příklad:

prut

AFter ye haue thus made youre rodde:ye must lerne to coloure your lynes of here in this wyse. Fyrste ye must take of a whyte horse taylle the lengest heere and fayrest that ye can fynde. And euer the rounder that it be the better it is. Departe it in to .xj. partes:and euery parte ye shal´colour by hymselfe in dyuers colours. As yelowe:grene:browne:tawney:russet.and duske colours. And for to make a good grene colour on your heer ye shal doo thus. Take smalle ale a quarte and put it in a lytyll panne:and put therto halfe a pounde of alym. And put therto your heer: and lete it boylle softly half an houre. Thenne take out your heer and lete it drye. Thenne take a potell of water and put it in a panne. And put therin two handfull of ooldys or of wyxen. And presse it wyth a tyle stone:and lete it boylle softly half an houre. And whan it is yelow on the scume put therein your heer wyth halfe a pounde of coporose betyn in powdre and lete it boylle halfe a myle waye : and thenne sette it downe:and lete it kele fyue or syxe houres. Theñ take out the heer and drye it. And it is thenne the fynest grene that is for the water. And euer the more ye put therto of coporose the better it is or elles in the stede of it vertgrees.
A nother wyse ye maye make more bryghter grene|as thus Lete woode your heer in an woodefatte a lyght plunket colour And thenne sethe hym in olde or wyxin lyke as I haue sayd:sauynge ye shall not put therto neyther coporose ue vertgrees. For to make your heer yelow dyght it wyth alym as I haue sayd before. And after that wyth oldys or wyxin wythout coporose or vertgrees.     A nother yelow ye shal make thus. Take smalle ale a potell:and stampe thre handful of walnot leues and put it togider:And put in your heer tyll that it be as depe as ye woll haue it.     For to make russet heer. Take stronge lye a pynt and halfe a pounde of sote and a lytyll iuce of walnot leuys & a quarte of alym:and put theym alle togyder in a panne and boylle theym well. And whan it is colde put in youre heer tyll it be as darke as ye woll haue it.     For to make a browne colour. Take a pounde of sote and a quarte of ale:and seth it wyth as many walnot leuys as ye maye. And whan they were blacke sette it from the fire.And put therin your heer and lete it lye styll tyll it be as|browne as ye woll haue it.
For to make a nother browne. Take strong ale and sote and tempre them togyder.and put therin your heer two dayes and two nyghtes and it shal be a ryght a good colour.
For to make a tawney coloure. Take lyme and water & put theym togyder:and also put your heer therin foure or fyue houres.Thenne take it out and put it in a Tanners ole one a day:and it shall be also fyne a tawney colour as nedyth to our purpoos. The sixe parte of your heer ye shall kepe styll whyte for lines for the dubbyd hoke to fysshe for the trought and graylynge:and for smalle lynes for to rye for the roche and the darse.

POté co jste si udělali prut, se musíte naučit obarvovat žíněné vlasce tímto způsobem: Nejprve musíte vzít z ocasu bílého koně nejdelší a nejlepší žíni, jakou můžete najít, a čím bude kulatější, tím lépe. Rozdělte ji na šest částí a každou část obarvíte různými barvami jako žlutou, zelenou, hnědou, žlutohnědou, rezavou a šedou barvou. A pro zhotovení dobré zelené barvy na žíně byste měl udělat toto: Vezměte kvart ale (nechmeleného piva) a vlijte ho na malou pánev a přidejte k němu půl libry kamence a do toho vložte žíni a nechejte zvolna půl hodiny vařit. Pak žíni vyjmi a nechej oschnout. Pak vezměte džbán vody a vlijte ji do pánve a přidejte dvě hrsti žlutého barviva a stlač kamennou dlaždicí a nechejte zvolna vařit půl hodiny. A když je pěna žlutá, vlož dovnitř žíni s půllibrou zelené skalice roztlučené na prášek a nechte vařit, co trvá půl míle cesty. A potom odstavte a nechte pět nebo šest hodin chladnout. Pak žíni vyjměte a osušte. A je to pak nejlepší zelená, jaká je pro vodu, a čím více do toho přidáte zelené skalice tím lépe nebo místo ní použijte měděnku.
A jiným způsobem můžete udělat jasnější zelenou takto. Nechej žíni louhovat v borytu světle modrošedé barvy a potom ji vař ve žlutém barvivu, jak jsem řekla, až na to, že k tomu nepřidáváš zelenou skalici ani měděnku. Pro obarvení žíně nažluto ji barvěte kamencem, jak jsem řekla již dříve. A potom žlutým barvivem bez zelené skalice nebo měděnky.     Jinou žlutou uděláte takto. Vezměte malý džbánek ale a roztlučte tři hrsti listů vlašského ořechu a smíchejte. A dejte do toho žíni až bude tak hluboká, jak ji chcete mít.     Pro červenohnědou žíni vezměte pintu silného louhu a půl libry sazí a trochu šťávy z listů vlašského ořechu a kvart kamence a dejte to vše společně na pánev a dobře povařte. A když to je studené, dejte do toho žíni až bude tak tmavá, jak ji chcete mít.     Pro hnědou barvu vezměte libru sazí a kvart ale a vařte s tolika listy vlašského ořechu, s kolika můžete. A když zčernají, odstavte z ohně a vložte do toho žíni a nechejte odležet dokud nebude tak hnědá, jak ji chcete mít.
Pro jinou hnědou vezměte silné ale a saze a smíchejte je dohromady a do toho vložte žíni na dva dny a dvě noci. A bude to správně dobrá barva.
Pro žlutohnědou barvu vezměte vápenec a vodu a smíchjte je. A také do toho vložte žíni na čtyři nebo pět hodin. Pak ji vyjměte a dejte na jeden den do koželužského kalu. A to bude pěkná žlutohnědá barva, jakou potřebujeme pro náš účel. Šestou část vaší žíně ponechejte bílou na vlasec pro háček s umělou muškou k lovu pstruha a lipana a na malé vlasce používané na bělice a jelce proudníka.

WHan your heer is thus colourid: ye must knowe for whiche waters and for whyche seasons they shall serue. The|greene colour in all clere water from Apryll tyll Septembre. The yelowe coloure in euery clere water from Septembre tyll Nouembre: For is is lyke ý wedys and other manere grasse whiche growyth in the waters and ryuers whan they ben broken. The russet colour seruyth all the wynter vnto the ende of Apryll.|as well in ryuers as in poles or lakys The browne colour seruyth for that water that is blacke dedishe in ryuers or in other waters. The tawney colour for those waters that ben hethy or morysshe.

KDyž je žíně takto obarvena, musíš vědět, pro jakou vodu a pro jaké období se používá. Zelená barva ve všech čirých vodách od dubna do září. Žlutá barva v každé čiré vodě od září do listopadu, protože je jako plevel a ostatní druhy trávy, která rostou ve vodě a řekách, když jsou členité. Rezavá barva se používá po celou zimu do konce dubna, stejně v řekách jako v nádržích nebo jezerech. Hnědá barva se používá pro takovou vodu, která je černá, pomalá, v řekách nebo v jiných vodách. Žlutohnědá barva pro takové vody, které jsou vřesovité nebo bažinaté.

NOw must ye make youre lynes in this wyse. Fyrste loke that ye haue an Instrument lyke vnto this fygure portrayed folowynge. Thenne take your heer & kytte of the smalle ende an handfull large or more| For it is neyther stronge nor yet sure. Thenne torne the toppe to the taylle eueryche ylyke mouche. And departe it in to thre partyes. Thenne knytte euery part at the one ende by hymself. And at the other ende knytte all thre togyder: and put ý same ende in that other ende of your Instrument that hath but one clyft. And sect that other ende faste wyth the wedge foure fyngers in alle shorter than your heere. Thenne twyne euery warpe one waye & ylyke moche:and fasten theym in thre clyftes alyke streyghte. Take thenne out that other ende and twyne it that waye that it woll desyre ynough. Thenne streyne it a lytyll:and knytte it for vndoynge:and that is good. And for to knowe to make your Instrument:loo here it is in a fygure. And it shall be made of tree sauynge the bolte vnderneth:whiche shall be of yren.

TEď musíte udělat vlasce tímto způsobem. Nejprve se podívejte na nástroj, jaký je ukázán na následujícím obrázku. Pak vezměte vlasy a odřízněte z malého konce velkou hrst nebo více, protože není silná ani pevná. Pak otočte vrchol naruby, každý ve stejném množství, a rozdělte ho na tři částí. Pak každou část na jednom konci zauzlujte a na druhém konci svažte všechny tři dohromady. A potom ten stejný konec vložte druhého konce vašeho nástroje, který má rozštěp. A další konec utěsněte klínem čtyři prsty od konce vlasů. Pak spleťte každý skrutek stejným způsobem a hodně zatáhněte a uchyťte je do třech rozštěpů stejně rovně. Pak vyndejte další konec a spleťte ho způsobem, který si bude vyžadovat. Pak ho trochu potáhněte a svažte, aby se napovolil, a je to dobré. A pro poznání, jak zhotovit váš nástroj, se podívejte na obrázek. A měl by být vyroben ze dřeva s výjimkou spodního šroubu, který by měl být ze železa.

vazačka

WHan ye haue as many of the lynkys as ye suppose wol suffyse for the length of a lyne :thenne must ye knytte theym togyder wyth a water knotte or elles a duchys knotte. And whan your knotte is knytte:kytte of y voyde shorte endes a strawe brede for the knotte. Thus shal ye make youre lynes fayr & fyne:and also ryght sure for any manere of fysshe. And by cause that ye sholde knowe bothe the water knotte & also the duchys knotte:loo theym here in fygure caste vnto the lyknesse of the draughte.

KDyž máte tolik délek, kolik předpokládáte, že postačí na délku vlasce, pak je musíte svázat dohromady vodním uzlem nebo uzlem vévodkyně. A když je uzel zavázán, odřízněte krátké přečnívající konce na šířku stébla slámy od uzlu. Tak uděláte vlasce pěkné a dobré a také spolehlivé pro každý druh rybaření. A protože bys měl znát vodní uzel a také uzel vévodkyně, podívej se na ně zde na obrázku. Uvažte je podle kresby. (pozn. obrázek v knize schází)

YE shall vnderstonde that the moost subtyll & hardyste crafte in makynge of your harnays is for to make your hokis. For whoos makyng ye must haue fete tyles. thyñ and sharpe & smalle beten: A semy clam of yren: a bender: a payr of longe & small tongys: an harde knyfe somdeale thycke: an anuelde: & a lytyll hamour. And for smalle fysshe ye shall make your hokes of the smalest quarell nedlys that ye can fynde of stele| & in this wyse. Ye shall put the quarell in a redde charkcole fyre tyll that, it be of the same colour that the fyre is. Thenne take hym out and lete hym kele: and ye shal fynde hym well alayd for to fyle. Thenne reyse the berde wyth your knyfe| and make the poynt sharpe. Thenne alaye hym agayn: for elles he wyll breke in the bendyng. Thenne bende hym lyke to the bende fyguryd in example. And greater hokes ye shall make in the same wyse of gretter nedles: as broderers nedlis: or taylers: or shomakers nedlis spere poyntes| & of shomakers nalles in especyall the beste for grete fysshe. and that they bende atte the poynt whan they ben assayed| for elles they ben not good. Whan the hoke is bendyd bete the hynder ende abrode: & fyle it smothe for fretynge of thy lyne. Thenne put it in the fyre agayn: and yeue it an easy redde hete. Thenne sodaynly quenche it in water: and it woll be harde & stronge. And for to haue knowlege of your Instrumentes: lo theym here in fygure portrayd.

POchopíte, že nejdůvtipnější a nejtěžší umění při zhotovování vašeho nářadí je udělat háčky, Pro jejich výrobu musíte mít vhodné vyklepané nástroje, tenké a ostré a malé: železný svěráček, vazačku, pár dlouhých a malých kleští, tvrdý nůž poněkud silný, kovadlinu a kladívko. A na malé ryby si uděláte háčky z nejmenších čtvercových jehel z oceli jaké najdete a tímto způsobem. Vložte čtvercovou jehlu do dočervena rozžhaveného uhlí dokud nebude stejné barvy jako oheň. Pak vyndejte a nechejte zchladnout a zjistíte, zda je dobře změklý pro pilování. Pak nožem zvedněte osten a zaostřete hrot. Pak jej opět změkněte nebo chcete-li udělat přestávku v ohýbání. Pak jej ohýbejte jako ohmutí zde uvedené pro příklad. A větší háčky uděláte stejně z větších jehel jako jsou jehly vyšívačské nebo krejčovské nebo jehly ševcovské. Obzvláště hroty ševcovských jehel ve tvaru kopí jsou nejlepšími háčky na velké ryby. A hleďte vyzkoušet ohnutí na hrotu, jinak nejsou dobré. Když je háček ohnutý, rozklepejte zadní konec doširoka a hladce ho obrušte pro navinutí vlasce. Pak ho vložte znovu do ohně a rozpalte ho dočervena. Pak náhle ponořte do vody a bude tvrdý a pevný. A pro získání poznání vašich instrumentů jsou zde nakresleny na obrázku.

náčiní

Hamour. Knyfe. Pynsops. Clam. Wedge. Fyle. Wreste. & Inuelde.

Kladivo. Nůž. Kleště. Svorka. Klín. Pilník. Páčidlo. a Kovadlina.

WHan ye haue made thus your hokis: thenne must ye set theym on your lynes accrdynge in gretnesse n& strength in this wyse. Ye shall take smalle redde silke. & if it be for a grete hoke theñe dowble it: not twynyd. And elles for small hokys lete it be syngle: & therwyth frette thycke the lyne there as the one ende of your hoke shal fytte a strawe brede. Theñ sette there your hoke: & frette hym wyth the same threde ý two partes of the lengthe that shall be frette in all. And whan ye come to the thyrde parte thenne torne the ende of your lyne agayn vpon the frette dowble. & frette it so dowble that other thyrde parte. Thenne put your threde in at the hole twys or thries & lete it goo at eche tyme rounde abowte the yerde of your hoke. Thenne wete the hole & drawe it tyll it be faste. And loke that your lyne lye euermore wythin your hokys: & not without. Thenne kytte of the lynys ende & the threde as nyghe as ye maye: sauynge the frette.

KDyž máte udělány háčky, pak je musíte uchytit na vlasce podle velikosti a síly tímto způsobem. Vezměte pěkné červené hedvábí, a pokud to je pro velký hák, pak ho zdvojnásobte, ale nesplétejte, a jinak pro malé háčky ponechejte jednoduché, a hustě jím oviňte vlasec na jednom konci háčku, kde je vlasec umístěn. Pak háček nastavte a oviňte ho stejnou nití do dvou třetin délky, který má být celkově ovinutá. A když přijdete ke třetí části, otočte konec vlasce zpět na dvojité ovinutí a oviňte ho tak, že zdvojnásobí třetí část. Pak nit protáhněte dvakrát nebo třikrát smyčkou a pokaždé ji nechejte obtočit okolo stopky háčku. Pak smyčku navlhčete a stáhněte, až je pevná. A ujistěte se, že vlasec leží vždy uvnitř háčku a ne vně. Pak odřízněte konec vlasce a niti co možná nejblíže bez poškození ovinutí.

NOw ye knowe with how grete hokys ye shall angle to euery fysshe: now I woll tell you wyth how many heeres ye shall to euery manere of fysshe. For the menow wyth a lyne of one heere. For the waryng roche: the bleke & the gogyn & the ruffe wyt a lyne of two heeris. For the darse & the grete roche wyth a lyne of thre heeres. For the perche: the floûnder & bremer with foure heeres. For the cheuen chubbe: the breme: the tenche & the ele wyth .xj. heeres. For the troughte: graylynge: barbyll & the grete cheuyn wyth .ix. heeres. For the grete troughte wyth .yij. heeres: For the samon wyth .xv. heeres. And for the pyke wyth a chalke lyne made browne with your browne colour aforsayd: armyd with a wyre. as ye shal here herafter whan I speke of the pyke.
Your lynes must be plumbid wyth lede. And ye shall wyte ý the nexte pûbe vnto the hooke shall be therfro a large fote & more| And euery plumbe of a quantyte to the gretnes of the lyne. There be thre manere of plûmbis for a grounde lyne rennynge. And for the flote set vpon the grounde lyne lyenge .x. plumbes Ioynynge all togider. On the grounde lyne rennynge .ix. or .x. smalle. The flote plûbe shall be heuy ý the leest plucke of ony fysshe maye pull it downe in to ý water. And make your plûbis rounde & smothe ý they stycke not on stonys or on wedys. And for the more vnderstondynge lo theym here in fygure.

NYní víte, jak velkým háčkem lovit kterou rybu. Nyní Vám chci říci, s kolika vlasy musíte lovit který druh ryby. Na střevli s vlascem o jednom vlasu. Na rostoucí plotici, bělici, hrouzka a ježdíka s vlascem o dvou vlasech. Na jelce proudníka a velkou plotici s vlascem o třech vlasech. Na okouna, platýze a cejnka se čtyřmi vlasy. Na jelce tlouště, cejna, lína a úhoře se šesti vlasy. Na pstruha, lipana, parmu a velkého jelce tlouště s devíti vlasy. Na velkého pstruha s dvanácti vlasy. Na lososa s patnácti vlasy. A na štiku s křídovaným vlascem obarveným nahnědo vaší hnědou barvou, jak bylo uvedeno dříve, zesíleným drátem, jak uslyšíte dále, kde mluvím o štice.
Váš vlasec musí být vyvážen olovem. A musíte vědět, že nejbližší olůvko by mělo být od háčku celou stopu i víc, a každé olůvko vhodné váhy podle tloušťky vlasce. Jsou tři druhy olůvek pro vlasec běžící po dně. A pro splávek nad vlascem ležícím na dně deset olůvek spojených k sobě, na vlasci běžícím po dně devět nebo deseti malých. Plovoucí olůvko musí být tak těžké, aby jej slabé škubnutí ryby mohlo stáhnout do vody. A udělejte si olůvka kulatá a hladká, aby se nazachytávala za kameny nebo rostliny. A pro lepší porozumění jsou k vidění na obrázku.

háčky

The grounde lyne rennynge
The grounde lyne lyenge.
The flote lyne
The lyne for perche or tenche.
The lyne for a pyke:       Plñbe: Corke armyd wyth wyre

Vlasec běžící po dně
Vlasec ležící na dně.
Vlasec se splávkem
Vlasec na okouna a lína.
Vlasec na štiku:       Olůvko: Korek vyztužený drátem

THenne shall ye make your flotys in this wyse. Take a fayr corke that is clene without many holes. and bore it thrugh wyth a smalle hote yren: And putt therin a penne iuste and streyghte. Euer the more flote the gretter penne & the greter hole. Thenne shape it grete in the myddis and smalle at bothe endys. and specyally sharpe in the nether ende| and lyke vnto the fygures folowynge. And make theym smothe on a gryndyng stone: or on a tyle stone. And loke that the flote for one heer be nomore than a pese. for two heeres: as a beene. for twelue heeres: as a walnot. And soo euery lyne after the prorcõn. All manere lynes that ben not for the groûnde must haue flotes. And the rennynge grounde lyne must haue a flote. The lyenge grounde lyne wythout flote.

PAk si zhotovíte splávky tímto způsobem. Vezměte dobrý korek, který je čistý bez mnoha děr, a provrtejte ho naskrz rozpáleným želízkem a vložte do něj osten přesně a přímo. Čím větší splávek, tím větší osten a větší díra. Pak ho vytvarujte velký uprostřed a malý na obou koncích a zvláště zašpičatělý na dolním konci. A vypadá jako na následujících obrázcích. A obrušte jej na brusném kameni nebo na kamenné dlaždici. A vězte, že splávek pro jeden vlas není větší než hrách, pro dva vlasy jako fazole, pro dvanáct vlasů jako vlašský ořech, a tak každý vlasec podle velikosti. Všechny druhy vlasců, které nejsou určeny na dno, musí mít splávky, a vlasec běžící po dně musí mít splávek. Vlasec ležící na dně bez splávku.

splávky

NOw I haue lernyd you to make all your harnays. Here I woll tell you how ye shall angle. Ye shall angle: vnderstonde that there is .vj. manere of anglyng. That one is at the grounde for the troughte and other fysshe. A nother is at ý grounde at an arche|or at a stange where it ebbyth and flowyth:for bleke:roche.and darse. The thyrde is wyth a flote for all manere of fysshe. The fourth wyth a menow for ý troughte wythout plumbe or flote. The Fyfth is rennynge in ý same wyse for roche and darse wyth one or two heeres & a flye. The syxte is wyth a dubbyd hoke for the troute & graylyng. And for the fyrste and pryncypall poynt in anglynge:kepe ý euer fro the water fro the sighte of the fysshe:other ferre on the londe:or ellys behynde a busshe that the fysshe se you not. For yf they doo they wol not byte. Also loke that ye shadow not the water as moche as ye may.For it is that thynge that woll soone fraye the fyshe.And yf a fysshe be afrayed he woll not bite longe after.For alle manere fysshe that fede by the grounde ye shall angle for theim to the botome.soo that your hokys shall renne or lye on the grounde.And for alle other fysshe that fede aboue ye shall angle to theym in the myddes of the water or somdeale byneth or somdeale aboue.For euer the gretter fisshe the nerer he lyeth the botom of the water. And euer the smaller fysshe the more he swymmyth aboue. The thyrde good poynt is whan the fysshe bytyth that ye be not to hasty to smyte nor to late|For ye must abide tyll ye suppose that the bayte be ferre in the mouth of the fysshe| and thenne abyde noo longer. And this is for the groûde. And for the flote whan ye se it pullyd softly vnder the water:or elles caryed vpon the water softly:thenne smyte.And loke that ye neuer ouersmyte the strengthe of your lyne for breakynge. And yf it fortune you to smyte a grete fyshhe wyth a smalle harnays : thenne ye must lede hym in the water and labour him there tyll he be drownyd and ouercome.Thenne take hym as well as ye can or maye. and euer bewaar that ye holde not ouer the strengthe of your lyne. And as moche as ye may lete hym not come out of your lynes ende streyghte from you: But kepe hym euer vnder the rodde| and euermore holde hym streyghte:soo that your lyne may susteyne and beere his lepys and his plungys wyth the helpe of your croppe & of your honde.

NYní jsem vás naučila udělat si veškeré vaše náčiní. Zde vám chci říci, jak lovit s háčkem. Když budete rybařit, měli byste chápat, že je 6 způsobů rybaření. První je na dně pro pstruha a další ryby. Další je u dna v obloucích nebo na stanovištích, kde voda klesá a stoupá, pro bělici, plotici a jelce proudníka. Třetí je se splávkem pro všechny druhy ryb. Čtvrtý se střevlí pro pstruha bez olůvka nebo splávku. Pátý je stejným způsobem pro bělici a jelce proudníka s jedním nebo dvěma vlasci a muškou. Šestý je háček s umělou muškou pro pstruha a lipana. A prvním a hlavním bodem při rybaření je, abyste se vždy drželi dál od vody a nekoukali na ryby. Buď zůstaňte opodál na zemi nebo za křovím tak, aby vás ryby nemohly vidět, protože jestliže se tak stane, nebudou žrát. Také dbejte, aby váš stín nedopadal na vodu stejně jako to může, protože to je věc, která ryby ihned vyleká. A když je ryba je polekaná, nebude chtít dlouho žrát. Všechny druhy ryb, které se krmí u dna, musíte chytat u dna tak, že vaše háčky budou běžet nebo ležet na dně. Všechny ostatní ryby, které se krmí nahoře, musíte chytat uprostřed vody nebo poněkud níž nebo poněkud výš. Větší ryby leží spíš na dně vody a menší ryby více plavou výš. Třetí dobrý bod je, když se ryba zakousla, abyste příliš ukvapeně nezatáhli, ani příliš pomalu. Proto musíte čekat, až budete přesvědčeni, že návnada je zcela v ústech ryby, a potom již déle neotálejte a toto platí pro dno.A pro splávek platí, že když uvidíte, že ho stáhla zlehka pod vodou nebo táhne zlehka po vodě, pak zaberte. A dbejte, abyste nikdy nezabrali víc, než je síla vašeho vlasce, a nepřetrhli ho. A pokud máte štestí a zabere vám velká ryba na malém náčiní, pak ji musíte vést ve vodě a pracovat s ní dokud neutopíte a nepřekonáte. Pak ji vezměte tak, jak umíte nebo můžete, a vždy si dávejte pozor, abyste nepřetrhli svůj vlasec. A pokud můžete, nenechejte ji utéci z konce vašeho vlasce přímo od vás, ale držte ji vždy pod prutem a vždy ji držte přímo tak, aby váš vlasec udržel a snesl její skoky a ponoření za pomoci vašeho prutu a vaší ruky.

HEre I woll declare vnto you in what place of the water ye shall angle.Ye shall angle in a pole or in a stondinge water in euery place where it is ony thynge depe. There is no grete choyse of ony place where it is ony thyng depe in a pole.For it is but a pryson to fysshe.and they lyue for ý more parte in hungre lyke prisoners:and therfore it is the lesse maystry to take theym. But in a ryuer ye shall angle in euery place where it is depe and clere by the grounde : as grauell or claye wythout mudde or wedys. And in especyall yf that there be a manere whyrlynge of water or a couert. As an holow banke:or grete rotys of trees:or longe wedes fletyng aboue in the waters where the fysshe maye couere and hyde theymself at certayn tymes whan they lyste Also it is good for to angle in depe styffe stremys and also in fallys of waters and weares: and in floode gatys or mylle pyttes. And it is good for to angle where as the water restyth by the banke: and where the streme rennyth nyghe there by : and is depe and clere by the grounde and in ony other placys where ye may se ony fyssh houe or haue ony fedynge.

ZDe k vám chci učinit prohlášení, v jakých místech vody byste měli lovit. Měli byste lovit v nádrži nebo ve stojaté vodě všude tam, kde je hluboko. Tam není velký výběr míst, kde je v nádrži hluboko, proto je to pro ryby vězení a ony žijí z větší části o hladu jako vězni, a proto je menším uměním je chytit. Ale v řece byste měli chytat všude tam, kde je hluboko a u dna čisto jako štěrk nebo jíl bez bahna nebo plevelů. A zejména je-li tam vodní vír nebo úkryt jako děravý břeh nebo velké kořeny stromů nebo dlouhé plevele plavoucí na hladině, kde se ryby mohou ukrývat a schovávat v určitých časech, které mají rády. Také je dobré chytat v hlubokých rychlých proudech a také ve vodopádech a splavech a na stavidlech a náhonech. A je dobré pro lovení, kde voda odpočívá u břehu a kde proud běží blízko u něj a je hluboký a u dna čistý a na dalších místech, kde můžete vidět ryby plavat nebo se krmit.

NOw shall wyte what tyme of the daye ye shall angle From the begynnynge of May vntyll it be Septembre the bytynge tyme is erly by the morowe from foure of ý clocke vnto eyghte of the clocke.And at after none from foure of teh clocke to eyghte of the clocke : but not soo good as is in the mornynge.And if it be a colde whystelyng wynde and a derke lowrynge daye. For a derke daye is moche better to angle than a clere daye. From begynnynge of Septembre vnto the ende of Apryll spare noo tyme of the daye: Also many pole fysshes woll byte beste in the none tyde. And yf ye se ony tyme of the daye the trought or graylynge lepe:angle to hym wyth a dubbe acordynge to the same moneth And where the water ebbyth and flowyth the fysshe woll byte in some place at the ebbe:and in some place at the flood.After ý they haue restynge behynde stangnys and archys of brydgys and other suche manere places.

NYní byste měli vědět, v který čas dne byste měli chytat. Od začátku května až do září je doba krmení časně ráno od čtyř hodin do osmi hodin a odpoledne od čtyř hodin do osmi hodin, ale ne tak dobrý jako ráno. A pokud je studený hvízdající vítr a tmavý zamračený den, protože tmavý den je to pro lov mnohem lepší než jasný den. Od začátku září do konce dubna se neostýchá v žádnou denní dobu. Také mnoho ryb v nádržích bude nejlépe žrát v poledne. A pokud kdykoliv během dne uvidíte pstruha nebo lipana skákat, lovte ho na umělou mušku příslušející danému měsíci. A kde voda klesá a stoupá, budou ryby žrát na některých místech za odlivu a jinde za přílivu podle toho, zda odpočívaky za kůly a oblouky mostů a dalšími místy tohoto druhu.

HEre ye shall wete in what weder ye shall angle.as I sayd before in a derke lowrynge daye whanne the wynde blowyth softly.And in somer season whan it is brennynge hote thenne it is nought. From Septembre vnto Apryll in a fayr sonny daye is ryght good to angle.And yf the wynde in that season haue ony parte of the Oryent:wedyr thenne is nought.And whan it is grete wynde.And whan it snowith reynyth or hayllyth.or is a grete tempeste|as thondyr or lightenynge:or a swoly hote weder:thenne it is noughte for to angle.

ZDe byste se měli dozvědět, v jakém počasí chytat. Jak jsem uvedla dříve , v tmavém zamračeném dni, kdy vítr zlehka vane. A v letním období, když je rozpálené horko, to není nic dobrého. Od září do dubna je dobré chytat v pěkném slunném dni. A jestliže v tomto období vane vítr z některé části východu, pak počasí nebude k ničemu. A když je velký vítr a když sněží, prší, padají kroupy nebo je velká bouře, když hřmí nebo se blýská nebo je parné horko, to pak není nic dobrého pro rybaření.

NOw shall ye wyte that there ben twelue manere of ympedymentes whyche cause a man to take noo fysshe.wtout other comyn that maye casuelly happe. The fyrst is yf your harnays be not mete nor fetly made.The seconde is yf your baytes be not good nor fyne.The thirde is yf that ye angle not in bytynge tyme.The fourth is yf that the fysshe be frayed wt the syghte of a man. The fyfth yf the water be very thycke:whyte or redde of ony floode late fallen. The syxte yf the fysshe styre not for colde.The seuenth yf that the wedyer be hote.The eyght yf it rayne. The nynthe yf it hayll or snow falle.The tenth is yf it be a tempeste.The enleuenth is yf it be a grete wynde.The twelfyth yf the wynde be in the Eest| and that is worste For comynly neyther wynter nor somer ý fysshe woll not byte thenne.The weste and northe wyndes ben good but the south is beste.

NYní musíte vědět, že existuje dvanáct druhů překážek, které způsobují, že člověk neuloví žádnou rybu, aniž by se stalo něco náhodného. První je, když vaše nářadí není přesně ani vhodně udělané. Druhá je, když vaše návnady nejsou dobré ani hezké. Třetí je, když nelovíte v době krmení. Čtvrtá je, když je ryba vylekaná pohledem na člověka. Pátá, když je voda je velmi hustá, bílá nebo červená z nějaké nedávné záplavy. Šestá, když se ryby nemůžou hýbat kvůli chladu. Sedmá, když je horké počasí. Osmá, když prší. Devátá, když to padají kropy nebo sněží. Desátá je, když je bouřka. Jedenáctá je, když je velký vítr. Dvanáctá, když je vítr na východě a to je nejhorší, protože pak obvykle v zimě ani v létě ryby nebudou žrát. Západní a severní větry jsou dobré, ale jižní je nejlepší.

ANd nowe I haue tolde you how to make your harnays: and how ye shall fysshe therwyth in al poyntes. Reason woll that ye knowe wyth what baytes ye shall angle to euery manere of fysshe in euery moneth of the yere | whyche is all the effecte of the crafte. And wythout whyche baytes knowen well by you all your other crafte here toforn auayllyth you not to purpose. For ye can not brynge an hoke in to a fyssh mouth wythout a bayte. Whiche baytes for euery manere of fyssh and for euery moneth here folowyth in this wyse.

A Nyní jsem vám řekla, jak si udělat náčiní a jak s ním rybařit, z toho důvodu, abyste byste měl vědět, s jakou návnadou byste měli lovit který druh ryby v kterém měsíci roku, což je celý smysl umění. A bez dobré znalosti těchto návnad bude veškeré vaše další umění k ničemu, protože bez návnady nedostanete háček do rybích úst. Návnady pro každý druh ryb a pro každý měsíc následují zde tímto způsobem.

FOr by cause that the Samon is the moost stately fyssh that ony man maye angle to in fresshe water:Therfore I purpose to begyñ at hym. The samon is a gentyll fysshe:but he is comborous for to take. For comynly he is but in depe places of grete ryuers. And for the more part he holdyth the myddys of it :that a man maye not come at hym.And he is in season from Marche vnto Myghelmas. In whyche season ye shall angle to hym wyth thyse baytes whan ye maye gete theym. Fyrste wyth a redde worme in the begynnynge & endynge of the season.And also wyth a bobble that bredyth in a dunghyll. And specyally wyth a souerayn bayte that bredyth on a water docke. And he bytith not at the grounde: but at ý flote.Also ye may take hym :but it is seldom seen with a dubbe at suche tyme as whan he lepith in lyke fourme & manere as ye doo take a troughte or a gryalynge.And thyse baytes ben well prouyd baytes for the samon.

PRotože je losos nejmohutnější rybou, jakou lze ve sladké vodě ulovit na háček, rozhodla jsem se začít u něj. Losos je vznešená ryba, ale je obtížný jej chytit, protože se obvykle zdržuje jen v hlubinách velkých řek a proteže se ponejvíc drží v jejich středu, takže na něj nelze přijít. A je v období od března do svatého Michala. V tomto období byste jej měli chytat s těmito návnadami, pokud je můžete získat: Nejprve na žížalu na začátku a na konci období a také na ponravu, která se množí v hromadě hnoje, a zejména na vynikající návnadu, která se množí na koňském šťovíku. A nežere na dně, nýbrž na splávku. Také jej můžete chtit stejným stylem a způsobem, jakým chytáte pstruha nebo lipana, ale to se s umělou muškou vidí zřídka v době, kdy skáče. A tyto návnady budou dobře osvědčené návnady pro lososa.

THe Troughte for by cause he is a right deyntous fyssh and also ryght feruente byter we shall speke nexte of hym.He is in season fro Marche vnto Myghelmas.He is on clene grauely groûde, & in a streme.Ye|may angle to hym all tymes wyth a ground lyne lyenge or rennynge:sauing in lepynge tyme.and thenne wyth a dubbe. And erly wyth a rennynge grounde lyne.and forth in the daye wyth a flote lyne. Ye shall angle to hym in Marche wyth a menew hangyd on your hoke by the nether nesse wythout flote or plumbe:drawynge vp & downe in the streme tyll ye fele hym faste. In the same tyme angle to hym wyth groûnde lyne with a redde worme for the moost sure. In Aprill take the same baytes: & also Inneba other wyse namyd.vij. eyes. Also the canker that bredyth in a grete tre and the redde snayll. In May take ý stone flye and the bobbe vnder the cowe torde and the sylke worme:and the bayte that bredyth on a ferñ leyf. In Iuyn take a redde worme & nyppe of the heed:and put on thyn hoke a codworme byforn. In Iuyll take the grete redde worme and the codworme togyder. In August take a flesshe flye & the grete redde worme and the fatte of the bakon:and bynde abowte thy hoke. In Septembre take the redde worme and the menew.| In Octobre take the same:for they ben specyall for the trought all tymes of the yere.From Aprill tyll Septembre ý trough lepyth.thenne angle to hym wyth a dubbyd hoke acordynge to the moneth|whyche dubbyd hokes ye shall|fynde in thende of this treatyse:and the monethys wyth theym.:

PStruha, protože je správně lahodnou rybou a také nejzuřivějším žroutem, budeme probírat jako druhého. Je v období od března do svatého Michala. Zdržuje se na čistém štěrkovitém dně a v proudu. Můžete jej chytat vždy s vlascem na dně ležícím nebo běžícím, s výjimkou období, kdy skáče, a potom s muškou. A časně vlascem běžícím po dně a později přes den s vlascem se splávkem. V březnu ho budete chytat na střevlí zavěšenou na vašem háčku za dolní čelist bez splávku nebo olůvka tahanou nahoru a dolů po proudu, dokud ho neucítíte zabrat. Ve stejné době ho s největší jistotou chytejte s vlascem na dně s žížalou na háčku. V dubnu vezměte stejné návnady a také mihuli, jinak nazývanou sedmiočko, také housenku, která se množí na velkém stromě a červeného šneka. V květnu vezměte pošvatku a ponravu zpod kravského lejna a housenka bource morušového a návnadu množící se na listu kapradiny. V červnu vezměte žížalu a uštípněte jí hlavu, a před ní dejte na háček larvu jepice. V červenci vezměte spolu velkou žížalu a larvu jepice. V srpnu vezměte masařku a velkou žížalu a tuk ze slaniny a přivažte na háček. V září vezměte žížalu a střevli. V říjnu vezměte to stejné, protože pro pstruha jsou po celý rok výjimečné. Od dubna do září pstruh skáče, pak jej lovte na háček s umělou mušku podle měsíců, jejichž mušky naleznete na konci tohoto pojednání, a s nimi měsíce.

THe grayllynge by a nother name callyd umbre is a ryght delycyous fysshe to mannys mouthe. And ye maye take hym lyke as ye doo the trought. And thyse ben his baytes. In Marche & in Apryll the redde worme. In May the grene worme:a lytyll breyled worme:the docke canker.and the hawthorn worme. In Iune the bayte that breedyth betwene the tree & the barke of an oke. In Iuyll a bayte that bredyth on a ferñ leyf:and the grete redde worme. And nyppe of the hede:and put on your hoke codworme before. In August the redde worme:and a docke worme. And al the yere after a redde worme.

LIpan, jiným jménem nazývaný brštík, je lahodná ryba pro lidská ústa. A můžete ho chytat stejně jako pstruha. A toto jsou jeho návnady. V březnu a v dubnu žížala. V květnu zelený červ, malý kroužkový červ, tlustá housenka a hlohový červ. V červnu návnada, která se množí mezi dřevem a kůrou dubu. V červenci návnada, která se množí na listu kapradiny, a velká žížala a uštípněte hlavu a před ní dejte na háček larvu jepice. V srpnu žížala a dokový červ a po celý rok pak žížala.

THe Barbyll is a swete fysshe|but it is a qualy meete & a peryllous for mannys body . For comynly he yeuyth an introduxion to ý Febres.And yf that he be eten rawe: he maye be cause of mannys dethe:whyche hath oft be seen. Thyse be his baytes. In Marche & in Apryll take a fayr fresshe chese : and laye it on a borde & kytte it in small square pecys of the lengthe of your hoke. Take thenne a candyl & brenne it on the ende at the poynt of your hoke tyll it be yelow. And theñe bynde it on your hoke with fletchers sylke:and make it rough lyke a welbede. This bayte is good all the somer season. In May & Iune take ý hawthorñ worme & the grete redde worme. and nyppe of ye heed. And put on your hoke a codworme before. & that is a good bayte.   In Iuyll take the redde worme for cheyf & the hawthorñ togyd´.Also the water docke leyf worme & the hornet worme togyder. In August & for all the yere take the talowe of a shepe & softe chese:of eche ylyke moche and a lytyll hony & grynde or stampe theym togyd´ longe. and tempre it tyll it be tough.And put therto floure a lytyll & make it on smalle pellettys. And ý is a good bayte to angle wyth at the groundeAnd loke that it synke in the water.or ellys it is not good to this purpoos.

PArma je sladká ryba, ale má těžké maso a nebezpečné pro lidské tělo, protože obvykle způsobuje horečku. A pokud je jedeno syrové, může člověku způsobit smrt, což bylo často viděno. Toto jsou její návnady. V březnu a v dubnu vezměte pěkně čerstvý sýr a položte ho na desku a nakrájejte na malé čtvercové kousky o délce vašeho háčku. Pak vezměte svíčku a palte jí konec hrotu vašeho háčku do té doby, až je žlutý, a potom jej přivažte na háček s šípařským hedvábím a udělejte to hrubé jako welbede. Tato návnada je dobrá po celou letní sezonu. V květnu a červnu vezměte hlohového červa a velkou žížalu a uštípněte jí hlavu a dejte před ní na háček larvu jepice a to je dobrá návnada.   V červenci vezměte zejména žížalu a hlohového červa společně, také šťovíkového červa a larvu sršně společně. V srpnu a pro celý rok vezměte skopový tuk a měkký sýr, od každého stejné množství, a trochu medu a umelte to nebo dlouze společně tlučte a hněťte, až to bude tuhé, a přidejte k tomu trochu mouky a udělejte z toho malé kuličky a to je dobrá návnada pro lovení na dně. A dbejte, aby se ponořila do vody, jinak nebude pro tento účel dobrá.

THe carpe is a deyntous fysshe: but there ben but fewe in Englonde. And therefore I wryte the lasse of hym. He is an euyll fysshe to take. For he is soo stronge enarmyd in the mouthe that there maye noo weke harnaysholde hym. And as touchynge his baytes I haue but lytyll knowlege of it And me were loth to wryte more than I knowe & haue prouyd But well I wote that the redde worme & the menow ben good baytys for hym at all tymes as I haue herde saye of persones credyble & also founde wryten in bokes of credence.

KApr je lahodná ryba, ale v Anglii je jich jen málo a proto o něm píši nejméně. Je to ryba špatně chytatelná, protože je tak silně obrněná v ústech, že žádné slabé vybavení ho nedokáže udržet. A co se týká jeho návnady, mám o ní ovšem malou znalost a nejsem ochotná psát víc než znám a mám vyzkoušeno. Ale vím dobře, že žížala a střevle jsou pro něj vždy dobré návnady, jak jsem slyšela říkat spolehlivé osoby a také nalezla napsáno v důvěryhodných knihách.

THe cheuyn is a stately fysshe:& his heed is a deyty morsell. There is noo fysshe soo strongly enarmyd wyth scalys on the body. And bicause he is a stronge byter: he hathe the more baytes|whiche ben thyse. In Marche the redde worme at the grounde:For comynly thenne he woll bite there at all tyme of ý yere yf he be ony thing hungry. In Apryll the dyche canker that bredith in the tree.A worme that bredith betwene the rynde & tree of an oke The redde worme:and the yonge frosshys whan the fete ben kyt of. Also the stone flye the bobbe vnder the cowe torde:the redde snaylle. In May ý bayte that bredyth on the osyer leyf & the docke canker togyd´ vpon your hoke.Also bayte that breedeth on a ferñ leyf: ý cod worme. and a bayte that bredyth on an hawthorñ.And a bayte that bredyth on an oke leyf & a sylke worme & a codworme togyder.In Iune take the creket & the dorre & also a red worme:the heed kytte of & a codworme before: and put theym on ý hoke.Also a bayte in the osyer leyf:yonge frosshys the thre fete kitte of by the body:& the fourth by the knee.The bayte on the hawthorñ & the codworme togyder & a grub that bredyth in a dunghyll:and great greshop. In Iuyll the greshop & the humbylbee in the medow.Also yonge bees & yonge hornettes. Also a grete brended flye that bredith in pathes medowes & the flye that is amonge pysmeers hyllys. In August take wortwormes & magotes vnto Myghelmas. In September the redde worme:& also take the baytes whan ye may gete theym:that is to wyte|Cheryes:yonge myce not heeryd: & the house combe.

JElec tloušť je mohutná ryba a jeho hlava je lahodný kousek. Žádná jiná ryba není na těle tak silně pancéřovana šupinami. A protože je silný žrout, má více návnady, které jsou tyto: V březnu žížala na dně, protože zde obvykle žere po celý rok, pakliže je hladový, v dubnu tlustá housenka, která se množí na stromě, červ, který se množí mezi kůrou a dřevem dubu. Žížala a mladé žáby, když mají nohy odříznuté, také pošvatka, ponrava pod kravským lejnem, červený šnek. V květnu návnada, která se množí na listu vrby, a tlustá housenka společně na vašem háčku, také návnada, která se množí na listu kapradiny, larva jepice a návnada, která se množí na hlohu, a návnada, která se množí na dubovém listu a housenka bource morušového společně s larvou jepice. V červnu vezměte cvrčka a chrobáka a také žížalu, odřízněte jí hlavu, a larvu jepice před ní a dejte je na háček. Také návnada na listu vrby, mladé žáby se třema nohama odříznutáma od těla a čtvrtou v koleni. Návnada na hlohu společně s larvou jepice a ponrava, která se množí v hromadě hnoje, a velká kobylka. V červenci kobylka a čmelák na louce, také mladé včely a mladé sršně. Také ohromný, strakatý moucha, která se množí na lučních cestách, a moucha, která je mezi mraveništi. V srpnu, vezměte housenky a červy do té doby, než Michaelmas. V září žížala a také vezměte tyto návnady, můžete-li je získat: jsou to třešně, mladé neochlupené myši a plástev medu.

THe breeme is a noble fyshhe & a deyntous. And ye shall angle for hym from Marche vnto August wyth a redde worme: & theñe wyth a butter flye & a grene flye.& with a bayte that bredyth amonge grene rede: and a bayte that bredyth in the barke of a deed tree. And for bremettis:take maggotes. And fro that tyme forth all the yere after take the red worme:and in the ryuer browne breed.Moo baytes there ben but they ben not easy & and therefore I lete theym passe ouer.

CEjn je vznešená a lahodná ryba. A lovte jej od března do srpna na žížalu a pak na motýla a zelenou mouchu a s návnadou, která se množí mezi zeleným rákosím, s návnada, která se množí v kůže mrtvého stromu. A na cejnky vezměte larvy. A od této doby dále po celý rok pak berte žížalu a v řece černý chléb. Je zde více návnad než tyto, ale nejsou snadné, a proto je přejdu.

A Tenche is a good fyssh:and heelith all manere of other fysshe that ben hurte yf they maye come to hym. He is the most parte of the yere in the mudde.And he styryth moost in Iune & Iuly:and in other seasons but lytyll. He is an euyll byter.his baytes bene thyse. For all the yere browne breede tostyd wyth hony in lyknesse of a butteryd loof: and the grete redde worme.And as for cheyf take the blacke blood in ý herte of a shepe & floure and hony.And tempre theym all togyder somdeale softer than paast: & anoynt ther wyth redde worme:bothe for this fysshe & for other.And they woll byte moche the better thereat at all tymes.

LÍn je dobrá ryba a léčí všechny druhy ostatních ryb, které byly poraněny, pokud mohou k němu přijít. Je větší část roku v bahně a hýbe se nejvíce v červnu a červenci, ale v dalším období málo. Zle kouše. Jeho návnady jsou tyto. Pro celý rok černý chléb opékaný s medem, podobně máslový bochník, a velkou žížalu. A zejména vezměte černou krev z ovčího srdce a mouku a med a všechno zpracujte dohromady, poněkud měkčeji než těsto, a žížalu tím potřete, obojí pro tuto rybu a pro další. A proto budou pokaždé kousat mnohem lépe.

The perche is a daynteous fysshe & passynge holsome and a free bytyng. Thise ben his baytes.In Marche the redde worme.In Aprill the bobbe vnder the cowe torde. In May the slothorñ worme & the codworme.In Iune the bayte that bredith in an olde fallen oke & the grete canker.In Iuyll the bayte that bredyth on the osyer leyf & the bobbe that bredeth on the dunghyll:and the hathorñ worme & the codworme.In August the redde worme & maggotes.All the yere after red worme as for the beste.

Okoun je lahodná ryba a prochází zdravě a dobře se kouše. Toto jsou jeho návnady: V březnu žížala, v dubnu ponrava pod kravským lejnem, v květnu trnkový červ a larva jepice, v červnu návnada, která se množí na padlém dubu, a zelená housenka, v červenci návnada, která se množí na listu vrby, a ponrava, která se množí na hromadě hnoje, a hlohový červ a larva jepice, v srpnu žížala a červi. Po celý rok je pak nejlepší žížala.

The roche is an easy fysshe to take:And yf he be fatte & pennyed thenne is he good meete.& thyse ben his baytes. In Marche the most redy bayte is the red worme. In Apryll the bobbe vnder the cowe torde. In May the bayte ý bredyth on the oke leyf & the bobbe in the dunghyll.    In Iune the bayte that bredith on the osyer & ,the codworme.   In Iuyll hous flyes.& the bayte that bredith on an oke.and the notworme & mathewes & maggottes tyll Mychelmas.And after ý the fatte of bakon.

Plotice je snadná ryba k chycení a pokud je tučná a ............., pak má dobré maso. A toto jsou její návnady: V březnu je nejsnazší návnadou žížala, v dubnu ponrava pod kravským lejnem, v květnu návnada, která se množí na dubovém listu, a ponravy v hromadě hnoje, v červnu návnada, která se množí na vrbě a larvy jepice, v červenci domácí mouchy a návnada, která se množí na dubu, a larvy nosatce a matějové a larvy až do svátku sv. Michala a po něm tuk ze slaniny.

The Dace is a gentyll fysshe to take & yf it be well refet theñ is it good meete. In Marche his bayte is a redde worme. In Apryll the bobbe vnder the cowe torde. In May the docke canker & the bayte on ý slothorñ and on the oken leyf.In Iune the codworme & the bayte on the osyer and the whyte grubbe in ý dunghyll.In Iuyll take hous spyes & flyes that brede in pysmer hylles:the codworme & maggotes vnto Mighelmas.And yf the water be clere ye shall take fysshe whan other take none And fro that tyme forth doo as ye do for the roche. For comynly theyr bytynge & theyr baytes ben lyke.

Jelec proudník je vznešená ryba k chytání a pokud bude dobře vykrmený, pak má dobré maso. V březnu je jeho nejlepší návnadou žížala, v dubnu ponrava pod kravským lejnem, v květnu tlustá housenka a návnada na trnce a na dubovém listu, v červnu larva jepice a návnada na vrbě a bílá ponrava v hromadě hnoje. V červenci berte domácí mouchy a mouchy, které se množí v mraveništích, larvu jepice a červy až do svatého Michala. A pokud je voda je čistá, rybu chytíte, zatímco ostatní nechytí žádnou. A od té doby dále dělejte jako na plotici, protože jejich žravost a návnady si jsou obvykle podobné.

The Bleke is but a feble fysshe.yet he is holsom His baytes from Marche to Myghlmas be the same that I haue wryten before.For the roche & darse sauynge all the somer season asmoche ye maye angle for hym wyth an house flye : & in wynter season wt bakon & other bayte made as ye herafter may know.

Bělice je jen slabá ryba, nicméně zdravá. Její návnady jsou od března do svatého Michala stejné, jako jsem popsala dříve pro plotici a jelce proudníka, až na to, že po celou letní sezónu ji můžete chytat na mouchu domácí, a v zimním období na slaninu a další návnady udělané tak, jak můžete poznat dále.

The Ruf is a ryght an holsom fysshe:And ye shall angle to him wyth the same baytes in al seasons of the yere & in the same wise as I haue tolde you of the perche:for they ben lyke in fysshe & ´fedinge|sauynge the ruf is lesse.And therfore he must haue ý smaller bayte.

Ježdík je správná a zdravá ryba a chytat ji budete na stejné návnady ve všech obdobích roku a stejným způsobem jako jsem vám řekla u okouna, protože jsou to podobné v lovu a v krmení, akorát že ježdík je menší a proto musí mít menší návnadu.

The flounder is an holsom fyisshe & a free.and a subtyll byter in his manere : For comynly whan he soukyth his meete he fedyth at grounde. & therfore ye must angle to hym wyth a grounde lyne lyenge.And he hath but one manere of bayte.& that is a red worme.whiche is moste cheyf for all manere of fysshe.

Platýz je zdravá ryba a volný a lstivý žrout ve svých způsobech. Obvykle, když hledá potravu, se krmí u dna a proto ho musíte chytat vlascem ležícím na dně. A má jen jeden způsob návnady a tím je žížala, která je nejlepší návnadou pro všechny druhy ryb.

The gogen is a good fisshe of the mochenes:& he byteth wel at the grounde And his baytes for all the yere ben thyse.ý red worme: codworme: & maggotes.And ye must angle to him wt a flote.& let your bayte be nere ý botom or ellis on ý groûde.

Ježdík je dobrá ryba ...... a žere dobře u dna. A jeho návnady jsou po celý rok tyto: žížala, larva jepice a červi. A musíte ho lovit se splávkem a vaši návnadu nechat blízko u dna.

The menow whan he shynith in the water theñ he is byttyr And though his body be lyttyl yet he is a rauenous biter & an egre. And ye shall angle to hym with the same baytes that ye doo for the gogyn:sauynge they must be smalle.

Střevle, když září ve vodě, je pak lepší, a ačkoli je její tělo malé, je to dravý žrout a pruďas. A lovit ji budete na stejné návnady jako ježdíka, ačkoli musí být malé.

The ele is a quasy fysshe a rauenour & deuourer of the broode of fysshe. And for the pyke also is a devourer of fysshe I put them bothe behynde all other to angle.For this ele ye shall fynde an hole in the grounde of the water. & it is blewe blackysshe there put in your hoke tyll that it be a fote wythin ý hole.and your bayte shall be a grete angyll twytch or menow.
The pyke is a good fysshe:but for he deuouryth so many as well of his owne kynde as of other:I loue hym the lesse. & for to take hym ye shal doo thus.Take a codlynge hoke: & take a roche or a fresshe heering & a wyre wyth an hole in the ende:& put it in at the mouth & out at the taylle downe by the ridge of the fresshe heeryng.And thenne put the lyne of your hoke in after.& drawe the hoke in to the cheke of ý fresshe heeryng.Theñ put a plumbe of lede vpon your lyne a yerde long from youre hoke & a flote in mydwaye betwene:& cast it in a pytte where the pyke vsyth.And this is the beste & moost surest crafte of takynge the pyke. A nother manere takynge´of hym there is. Take a frosshe & put it on your hoke at the necke bytwene the skynne & the body on ý backe half. & put on a flote a yerde therfro:& caste it where the pyke hauntyth and ye shall haue hym.
A nother manere. Take the same bayte & put it in Asafetida & cast it;the water wyth corde & a corke: & ye shallnot fayll of hym. And yf ye lyst to haue a good sporte:thenne tye the corde to a gose fote:& ye shall se god halynge whether the gose or the pyke shall haue the better.

Úhoř je těžká ryba, dravec a požírač rybího potěru. A protože štika je také požírač ryb, uvedla jsem je obě za všechny ostatní pro rybaření. Pro úhoře musíte najít díru na dně vody a je modro-černý. Tam vložte váš háček až je stopu v díře a vaší návnadou by měl být velká žížala nebo střevle.
Štika je dobrá ryba, ale protože požírá tolik svého vlastního druhu jako ostatních, mám ji ráda méně. Abyste ji chytili, udělejte toto. Vezměte tresčí hák a vezměte bělici nebo čerstvého sledě a drát s dírou na konci a vložte ho do úst a ocasem ven dolů hřbetem čerstvého sledě. A potom připijte k vašemu háku vlasec a háček protáhněte lícem čerstvého sledě. Pak dejte na vlasec olůvko, yard od háčku, a doprostřed mezi ně splávek a vhoďte ho k díře, kterou štika užívá. A toto je nejlepší a nejjistější způsob lovení štiky. Jiný způsob jejího lovení je tento. Vezměte žábu a dejte ji na háček mezi kůži a tělo na zádní polovině a yard od ní nasaďte splávek a hoďte ji tam, kde štika loví, a máte ji.
Další způsob. Vezměte stejnou návnadu a dejte ji do ločidla a hoďte do vody s provázkem a korkem, a nemůžete pochybit. A pokud chcete mít dobrou zábavu, pak uvažte provázek huse za nohu a uvidíte dobrý zápas, zda bude lepší husa nebo štika.

NOw ye wote with what baytes & how ye shall angle to euery manere fysshe. Now I woll tell you how ye shall kepe and fede your quycke baytes.Ye shall fede and kepe them all in generall:but euery manere by hymself wyth suche thyngs in and on whiche they brede.And as longe as they ben quycke & newe they ben fine. But whan they ben|in a slough or elles deed thenne ben they nought.Oute of thyse ben excepted thre brodes: That is to wyte of hornettys:humbylbees.& waspys. whom ye shall bake in breede & after dyppe theyr heeddes in blode & lete them drye.Also excepte maggotes:whyche whan thei ben bredde grete wyth theyr naturell fedynge:ye shall fede theym ferthermore wyth shepes talow & wyth a cake made of floure & hony.thenne woll they be more grete. And whan ye haue clensyd theym wyth sonde in a bagge of blanket kepte hote vnder your gowne or other warm~ thyng two houres or thre.theñ ben they beste & redy to angle wyth. And of the frosshe kytte ý legge by the knee,of the grasshop the leggys & wynges by the body.
Thyse ben baytes made to laste all the yere.Fyrste been floure & lene flesshe of the hepis of a cony or of a catte:virgyn wexe & shepys tallowe:and braye theym in a morter:And thenne tempre it at the fyre wyth a lytyll puryfyed hony:& soo make it vp in lytyll ballys & bayte therwyth your hokys after theyr quantyte.& this is a good bayte for all manere fresshe fysshe.
A nother take the sewet of a shepe & chese in lyke quantyte:& braye theim togider longe in a mortere:And take thenne floure & tempre it therwyth.and after that alaye it wyth hony & make ballys therof.and that is for the barbyll in especyall.
A nother for darse.& roche & bleke.take whete & sethe it well & thenne put it in blood all a daye & a nyghte.and it is a good bayte.
For baytes for grete fyssh kepe specyally this rule. Whan ye haue take a grete fysshe:vndo the mawe.& what ye fynde therin make that your bayte:for it is beste.

NYní víte, se jakou návnadou a jak byste měli chytat každý druh ryby. Teď vám chci říci, jak byste měli uchovávat a krmit vaše živé návnady. Měli byste je krmit a uchovávat všechny společně, ale každý druh samostatně s takovými věcmi, v nichž se množí. A dokud jsou naživu a čerstvé, jsou dobré. Ale když se loupou z kůže nebo jinak umírají, pak jsou na nic. Z nich jsou výjimkou tři druhy, to je larvy sršní, čmeláků a vos, které byste měli upéct v chlebu a potom namočit jejich hlavy do krve a nechat zaschnout. Také s výjimkou červů, které, když jsou vykrmeni do velikosti svým přírodním krmením, musíte dále krmit skopovým tukem a koláčem zhotoveným z mouky a medu. Pak vyrostou ještě víc. A kdy je máte očištěné pískem ve vlněných pytlích, držte je teplé pod šaty nebo jinou teplou věcí po dvě hodiny nebo tři, pak budou nejlepší a připravené k lovu. A z žáby odřízněte nohu od kolene, z kobylky nohy a křídla od těla.
Tyto návnady jsou udělány, aby vydržely celý rok. První je mouka a libové maso ze stehna králíka nebo kočky, panenský vosk a ovčí tuk. A roztlučte je v hmoždíři a pak zjemněte na ohni s trochou pročištěného medu a tak zpracujte do kuliček a napíchejte na háčky podle jejich velikosti. A toto je dobrá návnada pro všechny druhy čerstvých ryb.
Další. Vezměte ovčí lůj a sýr ve stejných množstvích a společně je dlouho tlučte v hmoždíři. A pak vezměte mouku a s ní zjemněte a potom smíchejte s medem a udělejte z toho koule. A je to zejména pro parmu.
Další pro jelce proudníka a plotici a bělici. Vezměte pšenici a dobře ji uvařte a potom ji vložte do krve na celý den a noc a je to dobrá návnada.
Pro návnady na velkou rybu doržujte zejména toto pravidlo. Když máte lovit velkou rybu, otevřete zvířecí žaludek a cokoliv v něm najdete, z toho udělejte návnadu, protože to je nejlepší.

Thyse ben the.xij. flyes wyth whyche ye shall angle to ý trought & grayllyng|and dubbe lyke as ye shall now here me tell.

Toto bude 6 much, se kterými byste měli lovit pstruha a lipana, a umělé mušky, jak mne nyní uslyšíte říkat.

Marche.

THe donne flye the body of the donne woll & the wyngis of the pertryche.A nother doone flye.the body of blacke woll:the wynges of the blackyst drake: and the Iay vnd´ the wynge & vnder the tayle.      Apryll.
The stone flye.the body of blacke wull: & yelowe vnder the wynge.and vnder the tayle & the wynges of the drake. In the begynnynge of May a good flye.the body of roddyd wull and lappid abowte wyth blacke sylke: the wynges of the drake & of the redde capons hakyll.      May.
The yelow flye.the body of yelow wull : the wynges of the redde cocke hakyll & of the drake lyttyd yelow.The blacke louper.the body of blacke wull & lappyd abowte wyth the herle of ý pecok tayle:& the wynges of ý redde capon wt a blewe heed.
Iune.       The donne cutte:the body of blacke wull & a yelow lyste after eyther syde : the wynges of the bosarde bounde on with barkyd hempe.The maure flye.the body of doske wull the wynges of the blackest mayle of the wylde drake.The tandy flye at saynt Wyllyams daye.the body of tandy wull & the wynges contrary eyther ayenst other of the whitest mayle of ý wylde drake.      Iuyll.
The waspe flye.the body of blacke wull & lappid abowte wt yelow threde:the winges of the bosarde.The shell flye at saynt Thomas daye. the body of grene wull & lappyd abowte wyth the herle of the pecoks tayle:wynges of the bosarde.
August.       The drake flye.the body of blacke wull & lappyd abowte wyth blacke sylke:wynges of the mayle of the blacke drake wyth a blacke heed.

Březen.

ŠEdohnědá muška - tělo z šedohnědé vlny a křídla z koroptve. Jiná šedohnědá muška - tělo z černé vlny, křídla z nejčernějšího kačera a ze sojky pod křídly a pod ocasem.      Duben
Pošvatka - tělo z černé vlny a z žluté pod křídly a pod ocasem a křídla z kačera. Na počátku května dobrá muška - tělo z červené vlny a nahoře obalené černým hedvábím, křídla z kačera a z červeného krčního peří kapouna.      Květen.
Žlutá muška - tělo ze žluté vlny, křídla z červeného krčního peří kohouta a kačera zbarveného dožluta. Černý skákač - tělo z černé vlny a nahoře obalené muškou z pavího ocasu a křídla z červeného kapouna s modrou hlavou.
Červen.      Šedohnědá ..... - tělo z černé vlny a žluté pruhy po obou stranách, křídla z káněte připevněné odkorněným konopím. Kobylí muška - tělo z tmavé vlny, křídla z hrudi nejčernějšího divokého kačera. ..... muška v den sv. Viléma - tělo z ..... vlny a křídla naopak jedno proti druhému z nejbělejšího samečka divokého kačera.      Červenec.
Pestřenka - tělo z černé vlny a nahoře obalené žlutou nití, křídla z káněte...... muška v den sv. Tomáše - tělo ze zelené vlny a nahoře obalené muškou z pavího ocasu, křídla z káněte.
Srpen.      Jepice - tělo z černé vlny a nahoře obalené černým hedvábím, křídla z hrudi nejčernějšího kačera s černou hlavou.

Thyse fygures are put here in ensample of your hokes.

Tyto obrázky jsou zde uvedeny pro příklad vašich háčků.

háčky

Here folowyth the order made to all those whiche shall haue the vnderstondynge of this forsayde treatyse & vse it for theyr pleasures.
YE that can angle & take fysshe to your plesures as this forsayd treatyse techyth & shewyth you: I charge & requyre you in the name of alle noble men that ye fysshe not in noo poore mannes seuerall water:as his ponde:stewe:or other necessary thynges to kepe fysshe in wythout his lycence & good wyll. Nor that ye vse not to breke noo mannys gynnys lyenge in theyr weares & in other places due vnto theym. Ne to take the fysshe awaye that is taken in theym.For after a fysshe is taken in a mannys gynne yf the gynne be layed in the comyn waters:or elles in suche waters as he hireth|it is his owne propre goodes.And yf ye take it awaye ye robbe hym:whyche is a ryght shamfull dede to ony noble man to do ý that the uys & brybours done:whyche are punysshed for theyr euyll dedes by the necke & otherwyse whan they maye be aspyed & taken.And also yf ye doo in lyke manere as this treatise shewyth you: ye shal haue no nede to take of other meñys:whiles ye shal haue ynough of your owne takyng yf ye lyste to labour therfore.whyche shall be to you a very pleasure to se the fayr bryght shynynge scalyd fysshes dysceyued by your crafty meanes and drawen vpon londe. Also that ye breke noo mannys heggys in goynge abowte your dysportes:ne opyn noo mannes gates but that ye shytte theym agayn. Also ye shall not vse this for said crafty dysporte for no couetysenes, to thencreasynge & sparynge of your money oonly|but pryncypally for your solace & to cause the helthe of your body.and specyally of your soule. For whanne ye purpoos to goo on your disportes in fysshyng, ye woll not desyre gretly many persones wyth you.whiche myghte lette you of your game.And thenne ye maye serue god deuowtly in sayenge effectuously youre custumable prayer. And thus doynge ye shall eschewe & voyde many vices.as ydylnes whyche is pryncypall cause to enduce man to many other vyces.as it is ryght well knowen. Also ye shall not be to rauenous in takyng of your sayd game as to moche at one tyme: whiche ye maye lyghtly doo yf ye doo in euery poynt as this present treatyse shewyth you in euery poynt.whiche sholde lyghtly be the occasyon to dystroye your owne dysportes & other mennys also. As whan ye haue a suffycyent mese ye sholde coueyte nomore as at that tyme. Also ye shall helpe yourselfe to nourysh the game in all that ye maye:& to destroye all suche thynges as ben deuourers of it.And all those that done after this rule shall haue the blessynge of god & saynt Petyr, whyche he theym graunte that with his precyous blood vs boughte.

Zde následuje pravidlo určené všem, kdo porozumí tomuto uvedenému pojednání a budou je používat pro své potěšení.
Můžete lovit na háček a chytat dle své libosti, jak toto uvedené pojednání učí a ukáže: Já zdůrazňuji a požaduji, abyste ve jménu všech urozených mužů nerybařili ve vodě chudého člověka, jako v jeho rybníce, sádce nebo v jiných věcech nezbytných k držení ryb, bez jeho povolení a dobré vůle. Ani nerozbíjejte ničí pasti ležící v jejich hrázích a na dalších místech, ani neodnášejte rybu v nich chycenou, protože když rybu vezmete z něčí pasti, je-li past položená v obecní vodě nebo v takových vodách, které si najímá, je to jeho vlastní soukromý majetek. A jestliže ji odnesete, oloupíte ho, což je vskutku hanebným činem pro každého urozeného muže, aby dělal to, co dělají zloději a lupiči, kteří jsou za své zlé skutky trestáni krkem a jinak, jsou-li odhaleni a chyceni. A pokud také konáte stejným způsobem, jak vám ukazuje toto pojednání, nebudete mít potřebu brát ryby jiným lidem, protože budete mít dost vašeho vlastního úlovku, pokud si přejete pracovat pro to, aby to pro vás bylo skutečným potěšením k tomu, abyste viděli trh jasně zářící šupinami ryb oklamaných vašimi lstivými prostředky a vytaženými na břeh. Také nerozbijejte ničí živé ploty při přípravě vaši zábavy, ani neotevírejte ničí vrata, leda že je opět zavřete. Také nepoužívejte tyto uvedené lstivé zábavy chamtivě pro zvýšení nebo úsporu vašich peněz, ale hlavně pro vaši potěchu a zdraví vašeho těla a zejména vaší duše, protože když máte v úmyslu jít se bavit rybařením, nebudete si přát přizvat sebou mnoho osob, které by mohly plašit vaši zvěř. A pak můžete sloužit Bohu oddaně odříkávajíc vážně vaše obvyklou modlitbu. A takto dělajíc se vystříháte a vyhnete mnoha neřestem jako zahálce, která je hlavní příčinou svádějící človeka k mnoha jiným neřestem, jak je dobře známo.Také nesmíte být příliš hrabiví při chytání váší krmené zvěře, brat příliš mnoho najednou, což můžete snadno dělat, jestliže se řídíte všemi body, jak vám toto uvedené pojednání ukázalo, což by mohlo být snadno příčinou zničení vašeho sportu a ostatních také. Když máte dostatečné množství, měli byste již toužit po více.Také byste měli sami pomáhat přikrmovat zvěř vším, čím můžete, a ničit všechny takové věci, jako jsou její predátoři. A všichni ti, kteří konají podle tohoto pravidla, budou mít požehnání Boha a sv. Petra, kterou jim uděluje tím, že je svou drahocennou krví vykoupil.

Here endeth the booke of Haukyng huntyng, and
fysshyng, with other dyvers matters.

Imprinted at London in Fleetestreate at
the Sygne of the Rose Garlande, by Wylliam
Coplande: for Rychard
Tottell.

Zde končí kniha o sokolnictví, lovu a
rybolovu s několika ostatními záležitostmi.

Vytištěno v Londýně ve Fleetstreet u
Znamení růžové girlandy Williamem
Coplandem pro Richarda
Tottella.


Roman von Müschwerk
6.2.2008