Dochované materiály a prameny pro studium dobového vojenství od 15. do 17. století

Teprve ve 2. polovině 15. století začalo vojenství nabývat charakteru "umění". Vzrůstá zájem o antické vojenství, považované za znovuobjevený vzor hodný následování. Vášnivým čtenářem těchto děl byl například francouzský král František I., který se jimi nechal velmi inspirovat při reformě své armády. Je zde však nutno pečlivě rozlišovat mezi spisy se skutečnou historickou kvalitou a spisy, které historické skutečnosti volně přetvářejí. Tak například ve veršovaném románu Trojská válka (Der Trojanerkrieg) Konrada von Würzburg se Řekové vzájemně hubí halapartnami. Zde uváděná díla mají skutečnou hodnotu pro pozdně středověké a raně novověké vojenství.
Původní literatura o taktice, strategii, organizaci a vojenství obecně se pak objevují v hojném počtu od přelomu 15. a 16. století.

Pozn. Jména autorů žijících v předmětném období našeho sborníku jsou vždy barevně zvýrazněna. Za názvem obvykle následuje místo prvního vydání a jméno vydavatele, případně vydavatelského domu, tiskařské firmy nebo tiskaře. Není-li uvedeno jinak, následuje za zkratkou "Cp." namátková adresace dostupných fotokopií příslušného díla.


1449
 • Jacopo Mariano (zvaný Il Taccola) - De Machinis. Bayerische Staatsbibliothek - Codex Latinus Monacensis 28 800, kopie - Newberry Library : 6A 898.
1471
 • V Benátkách vychází knižně klasické dílo Gaia Julia Caesara Commentariorum de bello Gallico (1. stol. p.n.l.). Opětovně zde vychází v letech 1490, 1503, 1569 a v Paříži např. roku 1544. Cp. University of Illinois : RBC xq871 C2 1490 (1490); University of Michigan : Z 232 E82 1544a (1544).
1475
 • Okolo tohoto roku vychází v Římě Modestův spis Modestus de re militari. Pomponius Laetus de magistratibus urbis et sacerdotiis et de legibus (3. století n.l.). Vydavatelem byl pravděpodobně Johann Schurener. Dílo je neocenitelným zdrojem našich znalostí o pozdně římském vojenství a jde až do takových podrobností jako je pojmosloví pro výcvik manévrů ve falanze. Vyšlo mnohokrát - např. 1495-96, 1505 (Boloňa), 1524 a 1532 (Kolín n.R.), 1585 (Antverpy), 1592 (Lyon) atd. Cp. Newberry Library : Inc. 3489 (1475), Case Y 679 .8 (1505); University of Illinois : RBC xq871 F7s 1495 case (1495-96).
1483
 • Roberto Valturio - De re militari. Boninus, Verona. Opětovně vydáno v letech 1532, 1535 a 1555 v Paříži. Cp. Newberry Library : Inc. f 6921 (1483), Wing fZP 539 .W 41 (1535), Wing fZP 539 .P 41 (1555); The Ohio State University : RBC U101* V3 1532 (1532).

 • Thucydides (5.stol. p.n.l.) - Historia belli Pelopennesiaci. Z řečtiny do latiny přeložil Laurentius Valla, vydal Johannes Vercellensis, Treviso (?). Cp. University of Illinois : xq881 T6 .Lv 1483.
1488
 • Další významné pozdně římské dílo bylo vydáno v Pescii u Sigismunda Rodta. Renatus Flavius Vegetius (4. stol. n.l.) - De re militari. Spis má 5 kapitol: I. O najímání a výcviků rekrutů. II. O legii, její organizaci, důstojnících a mužstvu a jejich zbraních. III. O taktice a 32 zásad války. IV. O opevněních a dobývání a obraně míst, a válečných strojích. V. O námořnictvu. O velké popularitě díla svědčí jeho opakované vydávání v národních jazycích: 1494 (Eucharius Silber, Řím), 1515 (Paříž), 1524 a 1532 (Gottfried Hittorp, Kolín n.R.); 1525 jako De la arte militare ... (Benátky), 1529 jako Vier buches der rytterschaft ... (Augsburg), 1535 (Paříž), 1551 jako Vegetio dell'arte della guerra. (Benátky), 1572 (Londýn), 1585 (Antverpy), 1592 (Godescalcus Stewechius, Lyon a v r. 1606 Antverpy), 1607 (Petro Scriverii, Antverpy) atd. Cp. např. Newberry Library : Inc. 7317 A (1488); Inc. 3878 (1494); Case Y 679 .94 (1515).
1493
 • Antonio Cornazzano - Opera bellissima de la arte militar. Nakl. Piero Benalio, tisk Christophorus de Pensis, Benátky.
1494
 • E.Silbur vydal v Římě Onosanderovo De optimo imperatore. (1. století n.l.). Opět r. 1600 (Heidelberg) a 1610 (Řím). Cp. Indiana University : Lilly PA 6139 .M5 S8.
1498
 • 24. října vydává v Brescii Jacobus Britannicus klasické Polybiovo dílo De primo bello Punico (2. stol. p.n.l.). Poprvé bylo vydáno v Římě roku 1473. Později bylo vydáno ještě mnohokrát - 1512 (Paříž), 1549 (Basilej), 1554 (Lyon), 1557 (Basilej), 1610 (Frankfurt) atd. Cp. např. University of Illinois : RBC xq881 P7 .Lb 1498 nebo Indiana University : Lilly PA 4392 P94 B89 1498.

přesněji nedatováno: Vojensko-taktickým vedením bitev se zabývá Chistine de Pisan. Jeho kniha, pro niž čerpal z díla Vegetiova, nese název Livre de fais d´armes et de chevalerie. V Anglii ji pod názvem The Book of Fayttes of Armes and Chyvalrye vydal William Caxton. Tamtéž vyšel i další spis vycházející z Vegetia - blíže neurčitelné Knyghthode and Bataile.


16. století

Teprve s rozšířením knihtisku můžeme mluvit o skutečně bohaté a dostupné literatuře. Nyní již mohli knihy běžně získávat a používat nejen šlechtici a movití měšťané, ale celá odborná veřejnost z řad měšťanstva a nižší šlechty.


1511
 • Jean Surget - Johannis Surgeti natione galli suessionem dioces, in legibus licentiati: Militaris discipline enchridion in quo varie juris Materie et peregrine questions continentum Cuius finis est paces perusasio inter principes xpianos belli exhortatio in Sara cenos et infideles hostes religionis catholic. Joanne Paruot, Paříž. Cp. Newberry Library, Wing ZP 539 .P43.
1521
 • Battista della Valle publikuje v Neapoli spis Vallo libro continente appertinente a capitanij, ritenere & fortificare una citta con bastioni, con novi artificij de fuoco aggionti, come nella tavola appare, & de diverse sorte polvere, & de espugnare una citta con ponti, scale, argani, trombe, tranciere, artegliarie, cave, dare avisamenti senza messo allo amico, fare ordinanze, battaglioni, & ponti de dissida con lo pingere. Opera molto utile con la esperientia de l'arte militare. Znovu vyšlo v r. 1524 v Benátkách, pak tamtéž roku 1550 a poté do roku 1587 ještě 11 x ! Tuto poptávku vysvětluje relativně jednoduchý a srozumitelný jazyk a výklad, srozumitelný i málo vzdělaným vojákům. Cp. Newberry Library, Case F 057 .714 (1524).
1532
 • Hans Busteter - Ernstlicher Bericht, wie sich ain frume Oberkayt vor, in, und nach den gefärlichsten Kriegssnöten, mit Kluge Vortayl, zy ungezweyfletem Sig, loblichen uben, un halten sol ... Tisk H.Stayner, Augsburg. Cp. Newberry Library, Case U 0 .134.
1534
 • Francesco Patrici - De institutuone reipub. libri novem. Historiarum sentiarumque varietate refertissimi, cu annotationibus margineis, indiceque vocabulorum, factorum, dictorumque memorabilium copiosissimo, literarum serie phyluratom digesto. Apud Gialliotum Pratensem, Paříž. Znovu vydáno v roce 1547 (Benátky), 1575, 1585 (Paříž), 1594, 1608 (Strasbourg). Cp. University of Chicago: JC 143 .P306 1547 (1547), JC 121 .P29 (1585), JC 121 .P3 (1608); Newberry Library, Case J15 .53522 (1594).
1537
 • V Benátkách vychází spis Niccola Machiavelliho (1469-1527) Libro de la arte della guerra. Znovu vyšlo v italštině v r. 1540 (Benátky) a 1587 (Londýn), anglicky v r. 1560 (Londýn) a francouzsky až v r. 1693 (Amsterdam). Cp. Newberry Library: Case *Y 672 .F 73 (it., 1540); Case U 2 .537 (ang., 1573).
1538
 • Melchior Soiter (Soiterus) vydává v Augsburgu u Alexandera Vueissenhorna (Weisshorna) knihu o vedení války proti Turkům - De bello pannonico, per illustrissimum principem ... Fridericum comitem palatinum Rheni Bavariaeom ducem ... adversus Soleymannum Turcarum tyrannum ... gesto ... libri duo. Melchiore Soitero ... auctore ... Item de Turcarum militaribus magistratibus ... liber unus. Johanne Schnotenbeckio ... auctore.
1539
 • Claude Cottereau - ... De jure, et privilegiis militum libri tres. Ad haec De officio imperatoris liber, no magis ipsi imperatori, quam cuivis alij communis prudentiae studioso utilis. Cum singulorum cupitum, vocum, & rerum indice luculentissimo ... Apud Steph. Doletum, Lyon. Cp. Newberry Library, Wing fZP 539 .D 685.
1543
 • Michel d'Amboyse - Le guidon des gens de guerre. Paříž. Znovu vyšlo v roce 1878.
1547
 • Remigio Fiorentino Nannini - Orationi militari. Raccolte per m. Remigio Fiorentino, da tutti gli historici greci e latini, antichi e moderni, con gli argomenti che dichiarono l'occasioni, per le quali elle furono fatte, dove sommariamente si toccano l'historie. Dal medesimo con diligenza corrette & tradotte ... G. Giolito, Benátky. Opakovaně vydáváno tamtéž v letech 1557, 1560 a 1585. Cp. Newberry Library: Case U 0 .5998 (1547), Case U 0 .6 (1585); University of Michigan, U 101 .N18 (1557).
1548
 • V tomto roce vychází (prozatím anonymně) jedna z nejčtenějších knih o vojenské teorii 16. století, jejímž autorem je Raimondo de Beccarie de Pavie, baron de Fourquevaux. Toto první anonymní vydání bývá mylně připisováno Guillaumovi Du Bellay, pánovi de Langey. Již se jménem autora vychází v Benátkách roku 1550 jeho italský překlad z pera Mambrina Rosea - Tre libri della disciplina militare ... . Vydal M.Tramezzino. Francouzsky vyšla kniha znovu v Lyonu v r. 1592, anglicky poprvé v Londýně roku 1589 a německy poprvé v Mümpelgartu roku 1594. Naposledy vyšla kniha anglicky v Londýně roku 1954. Cp. Newberry Library: Case U 0 .311 (it., 1550); Case U 0 .31088 (fr., 1592); Case U 0 .31091 (ang., 1589).

 • Juan Quixada de Reayo vydává pojednání o jízdním boji Doctrina del arte de la caualleriá.
1550
 • Niccolo Tartaglia publikuje v Benátkách vůbec první vědecký traktát o balistice La nova scientia.

 • Ve Florencii vychází kompletní dílo Niccola Machiavelliho (1469-1527) pod názvem Tutte le opere.
1551
 • Paolo Giovio (biskup nocerský) - Pavli Jovii ... Elogia virorum bellica virtute illustrium veris imaginibus supposita, quae apub musaeum spectantur. L.Torrentini, Florencie. Opětovně vydáváno v letech 1554 (Florencie), 1557-9, 1567 (Benátky), 1575-9 (Basilej). Cp. např. Newberry Library, Case 6A 51 (3A 295, E 3 .345, fE 3 .34 atd. ).

 • V Benátkách vychází u firmy Al segno d'Erasmo sebrané polyaenovo dílo Stratagemi dell'arte della guerra ... (okolo r. 150 n.l.) dedikované císařům M.Aureliovi a L.Verovi. Z řečtiny přeložil Nicolo Mutoni. Tato kniha je pro nás významná zejména z toho důvodu, že obsahuje množství dnes již ztracených a neexistujících původních polyaenových textů. V r. 1552 vyšla pod názvem Gli strategemi di Polieno; di grandissimo utile a i capitani nelle diverse occasioni della guerra ... , tentokrát v překladu Lelia Carraniho. Opět vyšla roku 1589 v Lyonu. Cp. Newberry Library: Case Y 642 .P 6988 (1551); Case Y 642 .P 699 (1552); Case Y 642 .P 6984 (1589).
1552
 • Vychází tiskem italský překlad polybiových řeckých spisů (2.stol. p.n.l.) pod názvem Polibio Del modo dell'accampare. Tradotto di greco per M. Philippo Strozzi. Calculo della castrametatione di messer Bartholomeo Cavalcanti. Comparationé dell'armodura, & dell'ordinanza de Romani & de Macedoni di Polibio. Tradotta dal medesimo Scelt a de gli Apophtegmi di Pluctarco. Tradotti per m. Philippo Strozi. Eliano De nomi, & de gli ordini militari. Tradotto di greco per m. Lelio Carani. Ve Florencii vytiskl Lorenzo Torrentino. Cp. Newberry Library, Case U 0 .712.
1554
 • Pietro Cattaneo vydává v Benátkách u synů Alda Manuzia spis I quattro primi libri di architettura obsahující mimo civilní architektury také 43 dřevorytů ideálně opevněných měst.

 • Zato práce Del modo di fortificar le citta. Trattato., jejímž autorem je Giovanni Battista de'Zanchi se na 63 stranách věnuje pouze problematice opevňování měst. V Benátkách vytiskl P. Pietrasanta.

 • Niccolo Tartaglia - Quesiti et inventioni diverse ... di novo restampati con una gionta al sesto libro, nella quale si mostra duoi modi di redur una citta inespugnabile. Nicolo de Bascarini, Benátky. Cp. Lilly Library at Indiana University: UF 825 .T19 N93 1558.
1555
 • Lauro Gorgieri - Trattato della guerra. Bartolomeo Cesano, Pesaro.
1556
 • Guillaume Du Choul - Discorso sopra la castrametatione, et disciplina militare de Romani ... con i bagni, & essercitij antichi de Greci, & Romani ... Do toskánštiny přeložil Gabriel Symeoni, v Lione vytiskl G. Rovillio. Opakovaně vydáváno: 1558 (Padova), 1569 (Lione), 1582 (Benátky). Vydání z roku 1569 nese trochu pozměněný název Discorso della religione antica de Romani, insieme un'altro discorso della castrametatione, & disciplina militare, bagni, et essercitij antichi di detti Romani. Composti in franzese dal S. Guglielmo Choul ... Španělsky vyšlo v r. 1579 a francouzsky v r. 1581 (Lyon). Cp. Newberry Library, Case fU 135 .244.
1557
 • Italský inženýr ve službách španělského krále Giacomo Lanteri vydává v Benátkách knihu Due dialoghi di m. Jacomo de' Lanteri ... ne i quali s'introduce Messr Girolamo Catanio ... & Messer Francesco Treulisi ... a ragionare del modo di disengnare le piante delle fortezze secondo Enclide; et del modo di comporre i modelli & torre in disegno le piante delle Citta. V.Valgrisi & Baldessar. Originál je uložen v Biblioteca Vaticana, kopie např. na mikrofilmu na The Ohio State University: Film 15-51 no.30.
1558
 • Leonhardt Frönsperger, baron von Mindelheim - Fünff Bücher, vonn Kriegs Regiment und Ordnung, wie sich ein jeder Kriegssmann inn seinem Ampt unnd Beuelch halten soll, was zu anfang eines Kriegs zuerwegen unnd zubetrachten sey ... Tisk David Zephelius, Frankfurt. Znovu vyšla v roce 1564 pod názvem Kriegs Ordnung und Regiment, sampt derselbigen Befehl, Statt und Empter, zu Rossz und Fuss, auch an Geschütz und Munition, in Zügen, zu Feldt ...

 • Philipp Eberhard, vévoda de Cleve (1456-1528) - Instruction de toutes manieres de guerroyer, tant par terre que par mer, des choses y servantes. Redigée par escript, par Messire Philippes duc de Cleves, cite de La Marche, & seigneur de Ravestain. G.Morel, Paříž. Cp. University of Michigan, U 101 .P55.

 • Ascanio Centorio degli Hortensii - 5 knih o válce - Discorsi di guerra, del Signor Ascanio Centorio. Divisi in cinque libri. Nel primo si continne l'officio d'un Generale d'essercito, nel secondo, l'ordine del medesimo per espugnare una Provincia. Nel terzo, si tratta delle qualita, ufficio, et autoritad'un mastro di campo; nel quarto, del modo che devetenere una citta che aspetta l'assedio; e nel quinto, sotto diversi capi si contengono molte cose appartenenti all'arte dell militia.
1559
 • Pierre de La Ramée - P. Rami, regii eloquentiae et philosophiae professoris, Liber de Caesaris militia, ad Carolum Lotharingum cardinalem. Andreas Wechelus, Paříž. V r. 1584 vydáno ve Frankfurtu.

 • Giacomo Lanteri publikuje svou druhou práci Due libri di N. Giacomo Lanteri ... Del modo di fare le fortificationi di terra intorno alle citta, & alle castella per fortificarele. Et Di fare cosi i forti in campagna per gli allogiamenti de gli esserciti; come anco per andar sotto ad una terra, di fare i ripari nelle batterie. Bolognino, Zaltieri, Benátky. Cp. University of Michigan, UG 400 .L32.

 • Hrabě Reinhard von Solms-Lich, pán von Muenzenberg, vydává ve vlastním nákladem zřízené tiskárně v Lichu svůj vlastní spis o organizaci a administrativě vojska Das Kriegsbuch v jednom svazku s Burgundische Kriegesordnung (Philipp Eberhard, vévoda de Cleves, 1559). Cp. Newberry Library, Wing +ZP 547 .S 688.
1564
 • Leonhardt Fronsperger, baron von Mindelheim - Von Geschütz und Fewerwerck wie dasselb zuwerffen unnd schiessen ... Das ander Buch. Von Erbawung, Erhaltung, Besatzung unnd Profantierung der wehrlichen Bevestungen ... Johann Lechler, Frankfurt. Cp. Newberry Library, Case fU 0 .3145.
1566
 • Aurelio Cicuta publikuje pod pseudonymem Alfonso Adriano spis Della disciplina militare del capitano Alfonso Adriano. Libri III ... Con due tavole ... & una dichiaratione intorno a' nomi antichi, & moderni de' regni. L.Avanzo, Benátky. Cp. Newberry Library, Case U 0 .169.

 • Bernardino Rocca - Imprese, stratagemi, et errori militari. (1.díl) Gabriel Giolito, Benátky. Cp. Newberry Library, Case U 0 .753.
1567
 • Girolamo Cataneo vydává v Brescii u Thomaso Bozzoly hned dvě knihy - první pojednává o bitevním velení: Tavole brevissime per sapere con prestezza quante file vanno a' formare una giustissima battaglia ... Et appresso un facilissimo, et approvato modo di armarla di archibugieri, &, di ale di cavalleria secondo, l'uso moderno. Di nuovo aggionte, et largamente ampliate ... dal medesimo auttore ... V roce 1574 vyšlo anglicky v Londýně. Cp. Newberry Library: Case 4A 975 (it., 1567); Case U 2 .537 (ang., 1574).

 • druhá: Avertimenti et essamini intorno a quelle cose che richiede a un bombardiero, cosi circa all'artegliaria, come anco a fuochi arte ficiati. Di Girolamo Cataneo novarese. Da lui, in questa seconda impressione, in diversa luoghi ampliati.

 • Domenico Mora - Tre quesiti in dialogo sopra il fare batterie, fortificare una citta, et ordinar battaglie quadrate, con una disputa di precedenza tra l'arme & le lettere. Di M. Domenico Mora, bolognese ... Giovanni Varisco & compagni, Benátky.

 • Giovanni Mattheo Cicogna publikuje v Benátkách u C.Castelliho manuál o výcviku a taktice pěchoty Il primo libro del Trattato militare ... nel quale si contengono varie regole ... per fare con l'ordinanza battaglie nuove di fanteria ... Giovanni Bariletto, Benátky. Znovu v r. 1583. Cp. Newberry Library, Case U 0 .172.
1568
 • Francesco Ferretti vydává své vojenské pojednání Della osservanza militare ... libri due ... Camillo & Rutilio Borgomineri, Benátky. Opravené a rozšířené vydání v r.1577 (Benátky) a znovu v r. 1579 (Ancona) pod názvem Diporti notturni. Dialoghi familliari del cap. Franc. Ferretti ... Con la dimostratione figurale intagliata da Michel' Angelo Marrelli ... Tisk Francesco Salvioni. Cp. Newberry Library: Case U 0 .172 (1568); Case U 0 .292 (1577).
1570
 • Domenico Mora - traktát o velení vojsk Il soldato di m. Domenico Mora, bolognese ... nel quale si tratta di tutto quello, che ad un vero soldato, & nobil cavalliere si conviene sapere, & essercitare nel mestire dell'arme. Et questa, secondo l'ordine da noi posto e la quarta gioia congiunta all'anella della nostra Collana historica ... Gabriel Giolito, Benátky. Cp. Newberry Library, Case U 2 .592; Lilly Library at Indiana University, U 101 .M82 S68.
 • Bernardino Rocca - La seconda parte del governo della militia ... nella qual sitratta ... come s'ha da procedere ne' fatti d'arme ... Et questa ... e la sesta gioia congiunta all'anella della nostra collana historica ... (2.díl) Gabriel Giolito, Benátky. Cp. Newberry Library, Case U 0 .754.
1571
 • Bernardino Rocca - Des entreprises et ruses de guerre: et des fautes qui par fois surviennent és progrez & execution dicelles: ou Le vray pourtrait d'un parfait general d'armee: tiré de l'italien du sieur Bernardin Roque de Plaisance par le seigneur de la Popelliniere, Lancelot du Voesin. Ici sont donnez les moyens de bien faire la guerre: soit pour façonner les soldats a la devotion du chef, pour assieger ou deffendre une place, pour bien regler, conduire & faire camper une armée: soit pour emporter l'avantage tant és escarmousches, surprises, rencontres, que batailles assignees. Le tout enrichi de si graves sentences & notables exemples anciens & modernes, que le discours n'en peut qui en fera la lecture. Nicolas Chesneau, Paříž.
1572
 • Girolamo Ruscelli - Precetti della militia oderna, tanto per mare, quanto per terra. Trattati da diversi ... ingegni, & raccolti ... dal Signor Girolamo Ruscelli. Ne' quali si contiene tutta l'arte del Bombardiero ... Heredi di Marchio Sessa, Benátky. Znovu v r. 1583.
1573
 • Leonhardt Fronsperger, baron von Mindelheim, vydává ve Frankfurtu nad Mohanem u Sigmunda Feyerabendta svůj třísvazkový Kriegszbuch ... Dřevoryty opatřil Jost Amman. Kniha je rozdělena na tři části: 1. Von kayserlichem Kriegszrechten, Malefitz und Schuldhändlen, Ordnung und Regiment. Jetzt von newem ... ubersehen, und ... gebessert. - 2. Von Wagenburgk und die Feldleger ... item von allerley Geschütz und Feuerwerck ... - 3. Von Schantzen unnd Befestunngen. Je to vůbec nejkomplexnější dílo o renesančním vojenství, v němž probral vše od řazení vojsk, přes palné zbraně až k zakládání taborů, vozové hradbě a opevněním. Opětovně vyšlo v r. 1596. Cp. Lilly Library at Indiana University, DD 102.7 .F934 K9; Newberry Library, Case fU 0 .3144.

 • Peter Whithorne vydává vůbec první původní anglickou práci komplexně pojednávající o dobovém vojenství Certaine wayes for the ordering of souldiours in battleray, and setting of battayles, after divers fashions, with their maner of marching: and also fugures [sic] of certayne newe plattes for fortification of townes: and more over, howe to make saltpeter, gunpouder, and divers sortes of fireworkes or wilde fyre. Tisk W.Williamson, nakl. J.Wight, Londýn. Cp. Newberry Library, Case U 2 .537.
1575
 • Vincentio Locatelli vydává v Boloni Invito generale del cap. Vincentio Locatelli da cremona ... Alli professori del reparare, fortificare, & edificare luoghi, & a quelli che dapoi construtti detti luoghi accettano carico di difenderli contra la tremenda offesa hoggidi usata da Maumetani, cioe, de canoni, colubrine, basilsichi, zappa, & pala ...

 • Gregorio Zuccolo - I discorsi ... Ne i quali si tratta della nobilita, honore, amore, fortificationi, et antigaglie ... Giovanni Bariletto, Benátky.
1578
 • Thomas Proctor - Of the knowledge and conducte of warres, two bookes, latelye wrytten and sett foorth, profitable for suche as delight in hystoryes, or martyall affayres, and necessarye for this present tyme. Richard Tottell, Londýn.
1579
 • Thomas Churchyard publikuje knihu o bitvách, taženích a mnohých válečnících nazvanou A generall rehearsall of warres, wherein is five hundred severall services of land and sea: as sieges, battailles, skirmiches, and encounters. A thousande gentle mennes names, of the best sort of warriours. A praise and true honour of soldiours: a proofe of perfite nobilitie. A triall and first erection of heraldes: a discourse of calamitie. And joyned to the same some tragedies and epitaphes as many as was necessarie for this firste booke ... E.White, Londýn. Cp. Newberry Library, Case Y 145 .C 48.

 • V Londýně vydává H.Bynneman spis již mrtvého Leonarda Diggese pod názvem An arithmetical militare treatise, named Stratioticos ... Jedná se zřejmě o 2.vydání - poprvé snad v r. 1565. Cp. Newberry Library, 4A 1307.
1581
 • Thomas Styward - The pathwaie to martiall discipline, devided into two bookes, verie necessarie for young souldiers, or for all such as loveth the profession of armes. The first book entreateth of the offices from the highest to the lowest, with the lawes of the field, arming, mustering and training of souldiers, with the imbattailing of such numbers, to the greatest force of the like regiments. The second booke entreateth of sundrie proportions and training of caleevers and how to bring bowes to a great perfection of service, with imbattailling of greater regiments: also how to march with a campe royall: likewise how to encampe the same, with divers tables annexed for the present making of your battells, as otherwise to know how manie paces they require in their march & battels from 500 to 1000. Tisk T.East, nakl. M.Jenyngs, Londýn. Cp. Newberry Library, Case U 0 .8534 (London, 1581); University of Michigan, Microfilm AC 4 E5 Reel no. 333.
1582
 • Luis Gutierrez de la Vega napsal knihu o válečnictví A compendious treatise entituled, De re militari, containing principall orders to be observed in martiall affaires. Written in the Spanish tongue. And newlie translated into English, by Nicholas Lichefild ..., kterou přeložil Nicholas Lichefild a v Londýně vytiskl Thomas East. Cp. Newberry Library, Case U 2 .37; University of Michigan, microfilms no. 14376 (case 54, carton 320).

 • Bernardino Rocca - De' discorsi di guerra ... Libri quattro. Dove s'insegno a'capitani, & soldaiti il modo di condurre esserciti, di far fatti d'arme, espugnare, & difender citta ... con gran copia d'essempij antichi, & moderni appartenenti all'arte militare ... (4.díl) D.Zenaro, Benátky. Cp. Newberry Library, Case U 0 .752.

 • Baltasar Ayala - De jure et officiis bellicis et disciplina militari. Cp. Newberry Library, Microfilm 558, reel 1.
1583
 • Diego García de Palacio - Diálogos militares por el doctor Diego García de Palacio ... Pedro de Ocharte, Mexiko. Nově vydáno v edici Cultura Hispanica v roce 1944 (Madrid). Cp. Lilly Library at Indiana University, Z 241.3 .A 1 C6 v.7; Newberry Library, Ayer 655 .52 G19.

 • Girolamo Maggi (?-1572) a Jacomo Fusto Castriotto - Della fortificatione delle citta, di Girolamo Maggi, e del capitan Jacomo Castriotto ... Discorso del medesimo Maggi sopra la fortificatione de gli alloggiamenti de gli esserciti. Discorso del capitan Francesco Montemellino sopra la fortificatione del Borgo di Roma. Trattato dell'ordinanze, o vero battaglie del capitan Giovacchino da Coniano. Ragionamento del sudetto Castriotto sopra le fortezze della Francia. C.Borgominiero, Benátky. Nejrozsáhlejší spis o opevněních své doby.

 • Francesco Maria della Rovere, vévoda di Urbino (1490-1538) - Discorsi militari ... ne i quali si discorrono molti avantaggi, & disvantaggi, della guerra, utilissimi ad ogni soldato. D.Mammarelli, Ferrara. Nově vydáno v r. 1902 (Mantova). Cp. Newberry Library, Case U 0 .3112.

 • Francesco Patrizi - La militia romana di Polibio, di Tito Livio, e di Dionigi Alicarnaseo. Da Francesco Patricii dichiarata e con varie figure illustrata ... D.Mamarelli, Ferrara. Cp. Newberry Library, Case U 0 .664.

 • Girolamo Ruscilli - Precetti della militia moderna, tanto per mare, qvanto per terra. Posmrtně, M.Sessa, Benátky. Cp. Newberry Library, Case U 0 .765 (Venice, 1583).

 • Bernardino de Escalante - Dialogos del arte militar de Bernardino de Escalante ... A.Pescioni, Sevilla. Znovu v letch 1588 a 1595 v Bruselu u Rutgera Velpia. Original výtisku z roku 1595 je uložen v Biblioteca vaticana svázán s El discursos sobre la forma de reduzir la disciplina militar ... (Sancho de Londono, 1596, Brussel). Cp. Lilly Library at Indiana University, UA 782 .E74; Vatikán - Manuscripta, microfilms of rare and out of print books, list 24, no. 14 (1595).
 • Vojenská příručka Trattato del modo di ridurre a pace l´inimicitie priuate. Napsal Fabio Albergati a v Římě vytiskl F.Zannetti.
1584
 • Girolamo Cataneo (1540-1584) - Dell'arte militare libri cinque, ne' quali si tratta il modo di fortificare offendere, et diffendere una fortezza: et l'ordine come si debbano fare gli alloggiamenti campali; & formare le battaglie, con l'essamine de' bombardieri, & di far fuochi arteficiati. Di Girolamo Cataneo novarese ... Pietro Maria Marchetti, Brescia. Cp. University of Illinois, 623.1 C28d 1584.
1585
 • Lelio Brancaccio publikuje ve svých 25 letech spis Della nuova disciplina & vera arte militare del Brancatio libri VIII ... Presso Aldus, Benátky. Cp. Newberry Library, Case U 2 .12.
1586
 • Francisco de Valdés publikuje v Madridu svou práci pod názvem Epeio, y deceplina militar. Podle úvodního věnování se zdá, že rukopis díla byl dokončen již roku 1571. V r.1590 knihu vydal Pedro Madrigal pod titulem Dialogo militar. Compuesto por el maestro de campo Francisco de Valdes: en el qual se trata del oficio del sargento mayor ... Téhož roku byla vydána také v Anglii v překladu Johna Thoria jako The sergeant major. A dialogue of the office of a sergeant major. Italský překlad Giovanniho Paola Gallucciho vyšel v Benátkách roku 1598. Naposledy vyšlo v roce 1944 v Madridu. Cp. University of Michigan, Film University microfilms no. 15711, case 79, short-title catalogue no. 24570, carton 471 (ang., 1590).

 • Luis Collado - Practica manuale di arteglieria; nella quale si tratta della inventione di essa, dell'ordine di condurla, & piantarla sotto a qualunque fortezza, fabricar mine da far volar in alto le fortezze, spianar le montagne, divertir acque offensive a i Regni & provincie, tirar co i pezzi in molti & diversi modi, far fuochi artificiali; con altri bellissimisecreti all'essercitio dell'arteglieria appartenenti. Nuovamente composta & data in luce Dal Mag. Signor Luigi. Pietro Dusinelli, Benátky. Velmi erudovaná a detailní práce snad poprvé přinášející návody na praktické zkoušky střelby. Roku 1592 byla v Miláně vytištěna španělská verze, oproti 1.vydání zcela přepracovaná a rozšířená.

 • Zaccaria Schiavina - Breve essamine intorno l'artegliarie, cannoni, colombrine, perieri, mortari, & altri simili instromenti, con il modo di cognoscerli et usarli utilissimo a tutti quelli che brevemente vogliono essercitarsi in questa arte. Raccolto dal giudicio del sign. capitano Zaccaria Schiavina ... Et posta in luce per m. Achille Porporini bresciano. Policreto Turlini, Brescia.

 • Cesare d'Evoli - Delle ordinanze et battaglie del signor Cesare d'Evoli ... Nuovamente da lui revisto & corretto con l'agiuntione di molte cose necessarie. Con un nuovo trattato de gli allogiamenti di capmpagna ... Tito & Paulo Diani, Řím. Cp. Newberry Library, Case fu 2 .018.
1587
 • Velký hugenotský generál François de La Noue (zvaný Bras-de-fer) napsal během pětiletého vězení ve španělském Nizozemí spis Discours politiques et militaires du Seigneur de la Noue. Nouvellement recueillis & mis en lumiäre par Philippe Canaye, sieur de Fresne. Vyšlo v Basileji u firmy L'imprimerie de F. Forest. V roce 1967 byla kniha vydána v Ženevě. Cp. Newberry Library, Case U 0 .476.
1588
 • François de Belleforest (1530-1583) - Harangues militaires, et concions de princes, capitaines, ambassadeurs, et autres, manians tant la guerre que les affaires d'estat ... Recueillies, faites françoises par François de Bell-forest ... Reveu, corrige, augmenté, & enrichi de plusieurs belles harangues de nostre temps, pour la seconde edition. I.Houze, Paříž. Cp. Newberry Library, Case fU 0 .084.

 • V Benátkách tiskne Pietro Dusinelli xenofonovu Cyrupaedii pod názvemLe opere di Senofonte molto utili a capitani di guerra et al viver morale et civile. Tradotte dal greco da Marc'Antonio Gandini. Con alcune annotationi, necessarie per l'intelligenza di tutta l'opera ... (5./4.stol p.n.l.). Francouzské vydání z r. 1613 připravil Pyramus de Candole, který je věnoval Ludvíku XIII. Do angličtiny přeložil Philemon Holland a pod názvem The institution and life of Cyrus, the first of that name, king of Persians ... Treating of noble education, of princely exercises, military discipline, warlike stratagems, preparations and expeditions ... vydal Robert Allot v r. 1632. Opět věnováno "Jeho Veličenstvu". Cp. University of Illinois: RBC 881 x2 .Ig (it., 1588); RBC Xq881 X2.Fc (fr., 1613); RBC 881 x2c.El (ang., 1632).

 • Agostino Ramelli publikuje v Paříži svůj dvojjazyčný spis La diverse et artificiose machine del capitano Agostino Ramelli. Composte in lingua italiana et francese.

 • 31 let po smrti Niccoly Tartaglie vychází jeho dílo v anglickém překladu - Three books of colloquies concerning the arte of shooting in great and small peeces of artillerie. Tisk T.Dawson, nakl. I.Harrison, Londýn. Cp. Newberry Library, Case fU 444 .86.
1589
 • Paul Ive publikuje svou kompilaci The practise of fortification: wherein is shewed the manner of fortifying in all sorts of scituations, with the considerations to be used in delining, and making of royal frontiers, skonces, and renforcing of ould walled townes. Compiled ... by Paule Ive ... Tisk T.Orwin, nakl. T.Man a T.Cooke, Londýn. Vydáno společně s Ivyho překladem Fourquevauxových "Instructions for the warres ... " (pův. 1548). Cp. Newberry Library, Case U 0 .31091; University of Michigan, Film Short-title catalogue no. 14289, carton 963.

 • Domenico Mora - Il cavaliere in risposta del Gentil'huomo del Sig: Mutio ... nella precedenza del armi, et delle lettere ... D.Lanciense, Vilna. Cp. Newberry Library, Case F 05 .594.
1590
 • Sir John Smythe publikuje velice zajímavou práci Certain discourses, written by Sir John Smythe, knight: concerning the formes and effects of divers sorts of weapons, and other verie important matters militarie, greatlie mistaken by divers of our men of warre in these daies; and chiefly of the mosquet, the caliver and the long-bow; as also, of the great sufficiencie, excellencie, and wonderful effects of archers: with many notable examples and other particularities. By him presented to the nobilitie of this realme, & published for the benefite of this his native countrie of England., v níž argumentuje, že dlouhý anglický luk je lepší a vhodnější zbraň než puška. Richard Johnes, Londýn. Ve Folger library se nachází rukopis z roku 1589, jenž pravděpodobně sloužil jako finální verze díla určená pro sazbu. Roku 1964 vyšla kniha v americké Ithace - editor J.R.Hale. Cp. University of Michigan, Film University microfilms AC4E5 Reel no. 340.

 • Anonymní spis z pera protestantského uprchlíka v Basileji Discours de la police et discipline militaire, a l'imitation des anciens Grecs & Romains & selon qu'elle a esté observée par les plus advisez & experimentez capitaines de nostre temps. V úvodu věnování Jindřichu IV. Cp. Newberry Library, Case U 0 .234.

 • V Londýně vychází spis Thomase Diggese - An arithmetical warlike treatise named Stratioticos ... As well concerning the science or art of great artilleries, as the offices of the sergeant major generall ...

 • Diego Alaba y Viamont - El perfeto capitan, instruido en la disciplina militar, y nueva ciencia de la artilleria. Pedro Madrigal, Madrid.
1591
 • Hugenot Bertrand de Loque publikoval v Anglii pojednání Discourses of Warre and Single Combat, v jejíž první část sepsal jako ospravedlnění náboženských válek a ve druhé píše o nové formě osobních soubojů.

 • Angličan W.Giarard publikoval teoretickou práci o vedení války.

 • Thomas Digges - A geometrical practical treatize named Pantometria ... Lately reviewed by the author himselfe and augmented with sundrie "additions," "diffinitions," ... to open the passage and prepare away to the understanding of his Treatys of martially pyrotechnic and great artillerie, hereafter to be published. Abell Jeffes, Londýn.
1592
 • Eugenio Gentilini - Instruttioni de' bombardieri, di Eugenio Gentilini da Este. Oue si contiene l'esamina usata dallo strenuo Zaccharia Schiaviana. L'aggiunta che copiosamente dichiara, quanto nell'esamina si comprendre: et un discorso intorno alle fortezze, fatto tra l'autore e suo fratello, il capitan marin ingegnero della serenissma Republica di Venetia. Dalle quali ogni bombardiero e capi maestri vengono a pieno instrutti di cio, ch'alla lor professione appartiene; e per maggior lor eccellenza anco vi sono alcuni mezzi geometrici, che molto son giouevoli communemente a bombardieri, & a ingegneri di fortezze. Vi son anco le figure per maggior intelligenza. Franceschi Senese, Benátky.

 • Johannes Molanus (1533-1585) - Militia sacra ducum et principum Brabantiae ... Adiectae sant ... annotationes M. Petri Louwij ... Joannes Morelus, Antverpy. Cp. Newberry Library, Case F 46616 .586.
1593
 • Matthew Sutcliffe - teoretické a právní pojednání The practice, proceedings, and lawes of armes. Christopher Barker, Londýn.
1594
 • Francesco Patrizi - Paralleli militari di Francesco Patrizi. Ne' quali si fa paragone delle milizie antiche, in tutte le parti loro, con le moderne ... L.Zannetti, Řím. 2.díl vyšel následujícího roku u G. Facciotta pod názvem De Paralleli militari ... Parte II. Della militia riformata ... Cp. Newberry Library, Case fU 0 .666.
1595
 • Bernardino de Mendoza - Theorica y pratica de guerra, escrita al principe don Felipe nuestro senor ... P.Madrigal, Madrid. Tato kniha přináší skvělý výklad vojenského systému vévody z Alby, pod nímž de Mendoza 30 let sloužil. Text diktoval už jako slepý vysloužilec v kláštěře, kam se uchýlil na odpočinek. Italsky vyšlo poprvé roku 1596 (Benátky), anglicky roku 1597 (londýn) a německy 1617 (Frankfurt). Cp. Newberry Library, Case U 2 .559; Case U 2 .56 (ang., 1597); Case U 2 .564 (něm., 1625).

 • Sir John Smythe - Instructions, observations, and orders mylitarie. Requisite for all chieftaines, captaines, and higher and lower men of charge, and officers to understand, knowe, and observe. Composed by Sir John Smithe, Knight, 1591. And now imprinted, 1595. Richard Johnes, Londýn. Cp. University of Michigan, MiU Film University microfilms no. 15527, case 67, carton 399, short-title catalogue no. 22885; no. 13478, case 71, carton 421, short-title catalogue no. 22885+.

 • Jacques d'Hurault - Politicke, moral and martial discourses. Written in French by M. Jacques Hurault, lord of Vieul and of Marais, and one of the French kings Privie councell. Dedicated by the author to the French-kings Majestie. And translated into English by Arthur Golding. Adam Islip, Londýn. Cp. University of Michigan, Film University microfilms no. 14808, case 42, carton 249, short-title catalogue no. 14000.

 • Henrik Rantzau - ... Commentarius bellicus, libris sex distinctus, praecepta, consilia, et strategemata, pugnae terrestris ac naualis, ex variis eruditorum collecta scriptis, complectens ... Z.Palthenius, Frankfurt. Cp. Newberry Library, Case U 0 .733.

 • Bartolomeo Romano publikuje pojednání o vojenském inženýrství, měření, matematických a navigačních přístrojích Proteo militare-diviso in tre libri. Nel primo si descrive la fabrica di detto proteo ... Nel secondo, e terzo si tratta dell'uso di detto istrumento. G.I.Carlino & A.Pace, Neapol. Cp. Newberry Library, Case U 205 .755.

 • Juan Carrión Pardo - Tratado como se deven formar los quatro esquadrones, en que militia nuestre nacion espanola: en el qual se hallaran cosas muy curiosas tocantes al origen de las armas ... A.Alvarez, Lisabon. Cp. Newberry Library, Case U 2 .787.
1596
 • Justus Lipsius - Justi Lipsi Polioceticun; sive, De machinis, tormentis, telis, libri quinque. Ad historiarum lucem. Cum privilegiis Caesareo & Regio. I.Moretum, Antverpy. Opakovaně: 1599, 1604, 1610, 1625, 1630 (Antverpy), 1590, 1592, 1594, 1628, 1690 (Lyon), 1615 (Frankfurt), 1632 (Amsterdam). Cp. University of Iowa: JC 145 L7 1599 (1599); Newberry Library: Case Y 682 .L66 no.1 (1604); Northwestern University: 321 L767p (1590).

 • Sancho de Lodoòo - El discurso sobre la forma de reduzir la disciplina militar. A meior y antiguo estado por Don Sancho de Londoòo ... Roger Velpius, Brusel. Originál v Biblioteca vaticana (ve svazku s Dialogos Bernadina de Escalante), kopie: Newberry Library, Film 15-24 no. 14a.

 • Julius Roscius - Julli Rocii Hortini Elogia militaria ... Angelus Ruffinellus, Řím. Cp. Newberry Library, Case U 01 .756.
1597
 • Buonaiuto Lorini - Delle fortificationi di Buonaiuto Lorini ... libri cinque, ne'quali si nostra con le piu facili regole a scienza con la pratica, di fortificare le citta, & altri luoghi sopra diversi siti, con tutti gli avvertimenti, che per intelligenza de tal materia possono occorrere ... Nuovamente dati in luce. G.A.Rampazetto, Benátky. Znovu vyšlo v roce 1609 a v německé verzi v roce 1621 (Frankfurt). Cp. University of Michigan, UG 400 .L875 1621 (něm.,1621).

 • Claude Flamand - La guide des fortifications et conduitte militaire, ou sont contems sept livres de mathematique, & geometrie, contenant ce qu'est le plus necessaire, pour l'utilité de la vie humaine ... Par Claude Flamand ... Jaques Foillet, Montbeliard. Znovu v r. 1611, německy v r. 1612 (Mümpelgardt). Cp. University of Michigan, UG 400 .F58.
1598
 • Gabriello Busca publikuje v Turíně Della espugnatione et difesa delle fortezze. Libri due. Di nuovo dall'autore correti, & ampliati; con l'aggionta di molti capitoli, & figure di piu, che nella prima edittione. Aggiontovi nel fine l'instruttione de' Bombardieri, pur dell'istesso autore: con le figure, et espositione delle cose piu utili, ... Opětovně vydáváno v Turíně v letech 1585 a 1598 u G.D.Tarina. Cp. Newberry Library, Case 5A 182 (Turin, 1598).

 • Alessandro Capobianco - Corona e palma militare di artiglieria, nella quale si tratta del'inventione di essa, e dell'operare nelle fattioni da terra, e mare, fucchi artificiati da giuoco, e guerra; d'un nuovo instrumento per misurare distanze ... G.A.Rampazetto, Benátky. Opět v r. 1602. Cp. Newberry Library, Case fU 0 .032 (1602).

 • Eugenio Gentilini - Instruttione di artiglieri ... dove si contiene la esamina usata dallo strenuo Zaccaria Schiavina, con una gionta dell'auttore ... et un discorso fatte dal medesimo sopra la fortezze. Trattando con il Capitan Marino Gentilini ... Fraceschi Senese, Benátky.

 • Bartolomé Scarion - Doctrina militar. En la qual se trata de los principios y causas porque fue hallada en el mundo la milicia ... P.Crasbeeck, Lisabon. Cp. Newberry Library, Case U 2 .787.

 • Justus Lipsius - De militia Romana. Editio nova. Officina Plantiniana, Antverpy. Podruhé vydáno v r. 1614.

 • Justus Lipsius - Analecta sive observationes reliquae ad militiam. Officina Plantiniana, Antverpy.

 • Robert Barret - The theorike and practike of moderne warres. William Ponsonby, Londýn.
1599
 • V tomto roce napsal Mario Savorgano, hrabě de Belgrado (?-1597) spis o opevněních. Dílo nebylo publikováno a až po autorově smrti jej v roce 1599 editoval a vydal Cesare Campana v Benátkách u firmy Heredi di Francesco de Franceschi pod titulem Arte militare terrestre, e maritima; secondo la ragione, e l'uso de piu Valorosi capitani antichi, e moderni. Gia descritta ... dall'illustrissimo signor Mario Savorgnano conte de Belgrado; per instruttione de sig.ri suoi nepoti ... Et hora ridotta ... da Cesare Campana, da esso data in Luce ... Podruhé vyšlo v roce 1614. Cp. Newberry Library, Case fU 0 .7844 (1614).

K dalším, avšak přesněji nedatovatelným knihám z tohoto období patří spis Hanse Wilhelma Kirchofa s názvem Militaris disciplina. (vydal A. Hiersemann, 1976, Stuttgart) a kniha Francesca Marii della Rovere, vévody di Urbino (1490-1538) I discorsi de Francesco Maria Io delle Rovere duca d'Urbino sopra le fortificazioni di Venezia. (nově vydáno v Mantově roku 1902).


17. století

Velké množství titulů vycházelo v Anglii, zatímco ve střední Evropě zmítané třicetiletou válkou byla publikační činnost značně ztížena. Jednotlivé tituly dosahovaly u vydavatelských firem mnohdy značných nákladů a nezbytnou podmínkou obchodního úspěchu byla bohatá výzdoba rytinami, často z dílny význačných umělců.


1600
 • Sir Clement Edmonds vydává v Londýně u Petera Shorta Observations, upon the five first bookes of Caesars Commentaries, setting fourth the practise of the art military, in the time of the Roman empire. Wherein are handled all the chiefest points of their discipline, with the true reasons of every part, together with such instructions as may be drawn from their proceedings, for the better direction of our moderne warres. Vyšlo ještě několikrát v letech 1604, 1609 a 1655. Cp. University of Illinois : RBC, x871 C2g.Ee (1600); RBC, x871 C2g.Ec (1604); University of Michigan (1609 a 1655).

 • Jean Errard de Bar-le-Duc, jeden z neskvělejších inženýrů 17. století, publikuje poprvé v Paříži svůj spis o opevněních pod názvem La Fortification réduite en Art.

 • V Londýně publikuje Thomas Smith u Williama Ponsonbyho The arte of Gunnerie. Wherein is set foorth a number of serviceable secrets, and practical conclusions, belonging to the art of gunnerie, by arithmeticke skill to be accomplished: both pretie, pleasant, and profitable for all such as are professors of the same facultie. Tisk R. Field. Znovu vyšlo v r.1643. Cp. University of Illinois : RBC Film UM R939 nebo Film Short-title catalogue no. 22855, carton 939 nebo UF 800 S66 1643 (vydání 1643).
1601
 • Sir Henry Savile vydává v Heidelbergu u nakladatelství Typis Voegelinianis spis Henrici Savilis Angli Commentarius de militia romana ex anglico latinus factus. University of Illinois: RBC 355.093 Sa94c.

 • Nicolas Rigault vydává v Paříži u firmy C. Morellum De verborum significatione, quae ad novellas impp. qui in Oriente post Iustinianum regnauerunt, de re militari constitutiones pertinent. Newberry Library: Case U 2 .745.

 • Pietro Maria Contarini vydává v Benátkách u G. Perchacina pojednání Corso di guerra et partiti di guerreggiare, et combattere ... Newberry Library: Case U 0 .188.

 • Giacomo Lanteri si nechává v Benátkách u Tomaso Baglioniho tisknout Delle offese et diffese della citta, et fortezze. Con due discorsi d'architettura militare d'Antonio Lupicini fiorentino. Ove si vede con bellissimo modo, & ordine quanto a questa professionne si appartiene ... Cp. University of Illinois : RBC Stonehill 243.

 • Gabriello Busca vydává v Miláně knihu L'archittettura militare, nella quale si da contezza ad ogni professore, e seguace della guerra tanto di grande, quanto di basso titolo, del modo di fortificare luochi debili ... Znovu vydáno v Miláně v r. 1619. Cp. University of Illinois : RBC 723 B96a (1619).

 • Delle machine, ordinanze, et quartieri antichi et moderni ... discorsi d'Achille Tarducci. Aggiuntuoi dal medisimo Le fattioni occorse nell'Ongaria ... nel 1597 e la battaglia in Transilvania contra il Valaaco, 1600. Fatte dal signor Giorgio Basta ... Autor Achille Tarducci, nakladatel G. B. Ciotti, Benátky.
1602
 • Sir William Segar vydává v Londýně u Roberta Barkera čtyřsvazkový spis Honor, military and civill, contained in foure bookes. - 1. Justice, and jurisdiction military. - 2. Knighthood in generall, and particular. - 3. Combats for life, and triumph. - 4. Precedencie of great estates, and others. K dispozici na těchto místech : RBC Norman 20 Mr 39 Gen. Res. Baldwin; University of Michigan : Film Short-title catalogue no. 22164, carton 1006.

 • Savojský matematik Jacques Perret nechává tisknout ve Frankfurtu u Wolfa Richtera svou knihu Architectura et perspetiva; des fortifications & artifices de Jacques Perret ... Mis en lumiere par la vefue & les deux fils de Theodore de Bry. Rytinami opatřil de Leu. Obálku zdobí známé vyobrazení obléhání Paříže v roce 1594. Cp. University of Illinois : RBC q724.144 P42a.
1603
 • Levinus Hulsius - příručka pro dělostřelce Ander Tractat der mechanischen Instrumenten ... Grundlicher Unterricht dess newen Buchsen Quadrants. Nakl. Wolfgang Richter, Frankfurt. Dotisky v letech 1605-9.
1604
 • Giovanni Altoni vydává ve Florencii u firmy Nella stamperia di Volcmar Timan German spis Il soldato di Giovanni Altoni Fiorentino della scienza, e darte della guerra. University of Michigan a Newberry Library: Case fU 0 .032.

 • Imperiale Cinuzzi publikuje u S. Marchettiho v Sieně pojednání La vera militar disciplina antica e moderna. Znovu vyšlo v r.1620 jako Della disciplina militare antica e moderna ... . Newberry Library: Case U 0 .173 (1604), U 0 .1729 (1620).

 • Giovanni Francesco Fiammelli - Il principe difeso. Nel quale si fortificazione, oppugnazione, espungnazione, e propugnazione, o difesa ... Tisk Luigi Zannetti, Řím. Cp. Newberry Library: fJ 8544.295.

 • Ve Frankfurtu vychází u W.Richtera podruhé spis Jeana Errarda de Bar-le-Duc o opevněních, tentokrát pod nazvem Fortificato, das ist: Künstliche und wolgegründte Demonstration un Erweisung wie und welcher Gestalt gute Festungen anuordnen ... In hochteuster Sprach an Tag geben ... durch ... Dietrichs de Bry hinderlassene Wittib und zween Söhne. Téhož roku vyšel v Paříží znovu ve francoužštině a dalších vydání se pak dočkal v letech 1617 (Frankfurt) a 1620 (Paříž). Cp. Newberry Library : Case fU 26 .27.

 • V londýně tiskne H. Lownes pro nakladatelství C. Knighta posmrtně vydávaný historicko-politicko-vojenský spis Thomase Diggese (z. 1595) Foure paradoxes, or politique discourses: 2 concerning militarie discipline ... by Thomas Digges ... 2 of the worthinesse of warre and warriors, by Dudley Digges, his sonne ... Znovu vyšlo v roce 1613 u E.Blounta. Newberry Library : Case U 2 .23.
1606
 • Giorgio Basta vydává těsně před svou smrtí v Benátkách u G. B. Ciottiho knihu Il mastro di campo generale, di Giorgio Basta, Conte d'Hust ... V roce 1617 vyšla kniha ve Frankfurtu ve francouzském překladu Jeana Theodora de Bry. Cp. Newberry Library : Case 4A 1490 nebo University of Michigan : U 101.B32.

 • Giovanni Francesco Fiammelli - I quesiti militari di Gio. Francesco Fiamelli ... Fattigli in diversi tempi da diversi principi, e gran personaggi, e da lui risoluti con esempi, e con l'esperienze fatta insu la guerra, e con cose da esso ritrouate per mettersi in esecuzione, e a comune beneficio con diligenza serbati, e ora messi in luce ... C. Vullietti, Řím.

 • Godescalcus Stewechius - Commentarius ad Flavi Vegeti Renati de re militari libros. Officina Plantiniana, Antverpy.

 • Niccolo Tartaglia - Opere. Al segno del Lione, Benátky.
1607
 • Jacob II de Gheyen vydává v Amsterdamu výcvikovou příručku Maniement d'armes d'arquebuses, mousquetz, et piques. En conformite de l'ordre de monseigneur le prince Maurice, prince d'Orange ... representé par figures, par Jaques de Gheijn. Ensemble les enseignemes par escrit a l'utilite de tous amateurs des armes, et ausi pour tous capitaines & commandeurs, pour par cecy pouvoir plus facillement enseigner a leurs soldatz inexperimentez l'entier et parfait maniement dicelles armes. Amsterdam, imprimé chez R. de Baudous on les vend' aussi a Amsterdam chez J. Janssen, 1607. V roce 1608 vychází kniha v německém překladu s názvem Waffenhandlung von den Roren, Musqueten und Spiessen ... (Grauenhagen). Cp. Newberry Library : Case 6A 76 (1607); University of Illinois : RBC Stonehill (1608).
1608
 • David Rivault, pán de Flurance - Les elemens de l'artillerie concernans tant la theorie que la pratique du canon. Augmentés en cette nouvelle edition & enrichis de l'invention description & demonstration d'une nouvelle artillerie qui ne se charge que d'air ou d'eau pure, & a neantmoins une incroiable force. Plus d'une nouvelle facon de pouldre a canon tres-violente qui se faict d'or, par un excellent & rare artifice non communiqué jusques a present. L'histoire du progrez & des premiers usages des armes a feu tant recentes qu'anciennes, est deduitte en l'avant-propos. Le tout par le sieur de Flurance Rivault. Adrien Beys, Paříž.

 • Wilhelm Schäffer Dilich - Kriegssbuch darin die alte une newe Militia eigentlich beschreben ... W. Wessell, Cassell. Cp. Newberry Library : Case U 0 .232.

 • Simon Stevin - kniha o opevněních Festung-Bawung das ist Kurze und eygentliche Beschreibung wie man Festungen bawen. Wolfgang Richter, Frankfurt. 2.vydání v roce 1623.
1609
 • Elia Reusner - Strategmatographia, sive Thesaurus bellicus, docens, quomodo bella juste et legitimé suspici, recte & prudenter administrari, commodé & sapienter confici debeant: ex latissimo & laetissimo historiarum campo Herculeo labore erutus ab Elia Reusnero. Cum eiusdem synopsi, & gemino indice locupletissimo, altero historiarum, altero rerum memorabilium. Collegio Musarum Novenarum Paltheniano, Frankfurt. Znovu vydáno v r. 1661. Cp. Newberry Library : Case U 0 .7389 (1609); U 0 .739 (1661).
1610
 • Matteo Baccellini - Aforismi politici e militari ne'quali si mostra come il prinicpe, e la republica s'ha da gouvernare con la militia,; e l'arte di creare un'essercito, d'armarlo, essercitarlo alloggiarlo, e condurlo alla giornata. Il modo di edificare terre, e fortezze, como si ponno espugnare, e difendere, nouvamente posti in luca ... I. de la Haye, Paříž. Cp. Newberry Library : Case U 0 .061.

 • Lelio Bracaccio, markýz di Montesilvano - I carachi militari ... J.Trognesio, Antverpy. Další vydání v letech 1620 a 1626. Cp. Newberry Library : Case U 2 .116 (1610); Case U 2 .118 (1626).
1611
 • Lodovico Melzi - Regole militari sopra il governo e servitio particolare della cavalleria ... G.Trognaesio, Antverpy. Španělské vydání vzniklo roku 1619 v Miláně. Cp. Newberry Library : Case fU 0 .566.
1612
 • Jednou z nejvýznamějších prací výcviku jezdectva a praxi jízdního boje je kniha Il governo della cavalleria leggiera, jejímž autorem je Giorgio Basta. Vyšla posmrtně v Benátkách u Bernarda Giontiho. Francouzsky byla vydána v Rouenu v letech 1614, 1616 a 1627. Cp. Newberry Library : Case fU 43 .078 (1627).
1613
 • Jacques F. de Fumée - L'arcenac de la milicie françoise. Ou est representee la reformation & graduation de la carte marine du Levant & trouvee la hauteur en sa longitude. Avec plusieurs belles & notables instructions aux chets & conducteurs d'armees, pour faire la guerre tant sur mer que sur terre. Contenant plusieurs questions & leurs contrarietez, sur ce qui doit estre observé a bien ordonner des batailles dresser des batailons, situer places & forteresses, & le moyen de les attaquer & defendre. Ensemble ce qui dépend de l'artillerie, & generalement tout ce qui est requis en l'art militaire ... J.Corrozet, Paříž. Cp. Newberry Library : Case 3A 986.
 • Sir Robert Dallington - Aphorismes civill and militariei amplified with authorities, and exemplified with historie, out of the first quarterne of Fr. Guicciardine. Edward Blount, Londý. 2.vydání v r. 1629. Cp. University of Illinois : RBC X828 D16a.
 • Diego Ufano - Tratado dela artilleria yuso della platicado. Ivan Momarte, Brusel. Francouzsky jej vydal v r. 1628 v Rouenu Jean Berthelin. Cp. University of Minnesota : Z358.1 fUf1 (1628).
 • Bartolomeo Pellicciari - Parte prima delle rassegne et modo per essercitare fanteria. Con dichiarationi espedite, & figure ... Usaté dal colonello Bartolomeo Pellicciari da Modona ... Giulian Cassiani, Modena.
 • Flaminio della Croce - Teatro militare. Bernardino Lantoni, Milán a znovu v r 1617 v Antverpách. Cp. Newberry Library : Case U 0 .198 (1617).
1614
 • Du Praissac vydává v Paříži u firmy M. Guillemot & S. Thiboust dvě své práce - Les epistres ... contenans des briefves leçons sur diverses matieres. a Les questions militaires. Cp. Druhá je k dispozici v Newberry Library pod označením Case U 0 .248 (1617). Anglické vydání vyšlo r. 1639 v Cambridgi.
1615
 • Samuel Marolois - Fortification ou Architecture militare tant offensive que defensive ... Officino H. Hondii, Hág. Opakovaně vydáno v letech 1627 a 1639 s úpravami a doplněními matematika Alberta Girarda.
1616
 • Heinrich Bocerus (Bocer) - právní traktát De bello et duello tractatus juris ... nuper ... varijs in locis recognitus ... reformatus, & denuo editus. Accessit Oration ... de privilegiis doctorum ... a Dn. Johanne Halbrittero ... dicta. Tisk Johann Alexander Cellius, Tubingen. Cp. Newberry Library : Case 85 .106.

 • Angličan Gervase Markham vydává v Londýně u firmy R.Higginbotham svou první knihu A schoole for young souldiers, containing in briefe the whole discipline of warre, especially so much as is meet for the captaine to teach, or the souldier to learne, that is, to trayne or to be trayned. ... - příručku pro výcvik vojáků. Cp. University of Michigan : Film Short-title catalogue no. 17387 (carton 814).

 • Také Bartolomeo Pellicciari (Pellizzari) stvořil obdobnou příručku, která vyšla v Německu pod názvem Tyrocinium. Das ist, Bericht und Ubung nach welchem angehende Soldaten sollen in allerhandt Waffen abgericht werden ... Gepracticiert ... durch Bartholomaeum Pelliciari ... und ... in italianischer Spraach publiciert ... Jetzundt aber ... in unsere Muttersprach gebracht und in Druck verfertiget. Z italštiny přeložil L. Jennis a ve Frankfurtu vytiskl A. Hummen. Cp. Newberry Library : Case U 0 .672.

 • Významný teoretik vojenství Johan Jacobi von Wallhausen publikuje ve Frankfurtu tři své práce Kriegkunst zu Pferde, Ritterkunst ... a Manuale Militare. V témže roce mu vychází v Hanoveru Künstliche Picquen-Handlung. Darinnen schrifftlich und mit Figuren dieses adeliches exercitium angewiesen und gelehret wirdt ...
1617
 • Johann Jacobi von Wallhausen - Corpus militare. Darinnen das heütige kriegswesen in einer perfecten und absoluten idea begriffen und vorgestelt wirdt. Alles in gewisse praecepta polemica ordentlich verfasset mit beygegebenem jederm Theyl seinen kriegs-maximus observationibus regulis, axiomatibus unnd sehr künstlichen kriegs fabuln. Allen potentaten und regentten, allen feldherzen, generalln, obristen, haupteuten, befelchshabern und gemeinen soldaten zu pferdt unnd zu fuss, zu wasser und zu landt zunutzn. Vor diesem niehmals an tag gegeben. In vorschein und ans liecht gebracht, von Johann Jacobi von Wallhaussen ... Hanover. Cp. University of Michigan : U 101 .J16 J.

 • V Londýně vyšel u firmy A.Islip & E.Blount spis z pera Thomase Adamse nesoucí název The Soldiers Honour. Wherein by divers inferences and gradations it is evinced, that the profession is just, necessarie, and honourable; to be practised of some men, praised of all men. Together with a short admonition concerning munition to this honour'd citie. Preached to the worthy companie of gentleman, that exercise in the Artillerie Garden: and now on their second request, published to further use. Cp. University of Illinois : RBC Film R 818.

 • Giacomo Franceschi vydává v Benátkách dílo již mrtvého Carla Thetiho (1529-1589) - Discorsi delle fortificationi, espugnationi, & difese delle citta, & d'altri luoghi. Di Carlo Theti. Diviso in libri otto. Oue difusamente si dimostra quali debbano essere i siti delle fortezze, le forme, i recinti, fossi, baloardi, castelli, & altre cose a loro appartenenti, con le figure di esse. Hora di novo in questa ultima impressione ricorretti, & ampliati ... Dílo přepracoval, doplnil a opatřil obrázky, mapami a schématy, takže oproti prvním vydáním z let 1569 a 1575 má asi 8x větší rozsah. CP. Newberry Library : Case U 26 .871 (1575).

 • V Antverpách u H.Aertissia znovu vychází dílo Flaminia della Croce - Teatro militare ... La seconda volta dato all'impressione con l'aggiunta di molte figure, molti capitoli nuovi, & gli altri tutti ampliati ... Cp. Newberry Library : Case U 0 .198.

 • Robert Fludd publikuje vědeckou práci Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia obsahující také kapitolu "De arte militari." T. de Bry, Oppenheim.

 • Inženýr a zeměměřič ve službách Maurice Oranžského Simon Stevin vydává v Rotterdamu u Jana von Waesberghe spis Nieuwe maniere van sterctebov door spilsluysen. V následujícím roce vychází i francouzsky - Nouvelle maniere de fortification par escluses jako součást knihy La castrametation.

 • V Lyonu publikoval svou teoretickou práci o moderním vojenství Jéremie de Billon. Kniha nese stručný název Instructions militaires.
1618
 • Simon Stevin - La castrametation. Descrite par Symon Stevin ... selon l'ordonnance & usage de tres-illustre, tres-excellent prince et seigneur Maurice, par la grace de Dieu prince d'Orange ... Seconde edition reveuâ & corrigée. Matthieu & Bonaventure Elzevir, Leyden. Německy vyšlo dílo ve Frankfurtu (1631). Cp. Newberry Library : Case fU 256 .842.

 • Edward Davies vydává v Londýně u E.Griffina své Military directions: or The art of trayning: plainely demonstrating how every good souldier ought to behave himselfe in the warres ... Originál je uložen v Bodleian Library a dostupný na mikrofilmu na The Ohio State University: Film S.T.C. reel 1233.

 • Du Praissac vydává v Paříži u S.Thibousta útlý spisek s prostým názvem Les libres discours du Sieur Du Praissac. Cp. Newberry Library : Case F 39 .326 1618n.
1619
 • Další dílo Bartolomea Pellicciariho - v Benátkách vydané Avertimenti in fattioni di guerra, utili & necessarii a tutti gl'uffici, che convengono in un ben formato essercito, principiando dal soldato privato, & ascendendo per ordine fin'al carico del capitano generale ... Di nuovo dall'auttore corretti & ampliati ... Vytiskl P. Farri. Cp. Newberry Library : Case U 0 .671.

 • Posmrtně vychází spisek Scipione Ammirata (1531-1601) Discours politiques et militaires sur Corneille Tacite, excellent historien, & grand homme d'estat. Contenans les fleurs des plus belles histoires du monde ... Traduits, paraphrasez, et augmentez par Laurens Melliet, Sr. de Montessuy en Bresse ... Claude Morillon, Lyon. Ještě jednou vydáno v roce 1628. Cp. University of Illinois : RBC Baldwin 252 (1619) a RBC 854Am6 Od.Fm (1628).

 • Simon Stevin vydává nejpozději v tomto roce v Amsterdamu u W.H.Schukkinga knihu The art of war. Přesný rok není znám. Tisk Swets & Seillinger. Cp. Newberry Library : 5A 671.

 • William Fitch vydává v Londýně u Johna Legatta spis The Christian knight compiled by Sir William Wiseman knight ...
1620
 • Johan Jacobi von Wallhausen publikuje ve Frankfurtu svou čtvrtou práci Kriegskunst zu Fuss ... .
1621
 • Pietro Sardi - L'artiglieria. Divisa in tre libri. G. Guerrilgi, Benátky.

 • Optomachia, kterou sepsal Bonaventura Pistofolo, pojednává o vojenské výstroji a oděvech. Na 54 vyobrazeních vyobrazil mistr Bartelli množství mušket, pík, halaparten a různých součástek vojenského šatu.
1622
 • Francis Markham - Five decades of epistles of warre. Augustine Matthewes, Londýn. Cp. University of Michigan, Film Short-title catalogue no. 17332, carton 813 nebo Newberry Library : Case U 0 .55.

 • Du Praissac - Les discours militaires. Le 2. édition de nouveau corrige et augmente. M. Guillemont a S. Thiboust, Paříž. Znovu vydáno v r. 1628 v Rouenu a anglicky v r. 1639 v Cambridgi. Cp. Newberry Library : Case U 0 .248.
1623
 • 24 let po smrti Guida Panciroliho (1523-1599) vydává jeho nevelké dílko De magistratibus municipalibus, et corporibus artificum libellus. S. Gamonetus z Londýna. Cp. Newberry Library : fF 363 .636.

 • Alessandro Massari Malatesta - Trattato universale della vera arte militare ... Dove si descrivono tutte le militie del mondo, dal principio d'esso, sin'hora, et come dourebbe esser'una perfetta militar disciplina in tutte le sue parti ... G.A.Seghino, Turín. Cp. Newberry Library : Case U 0 .544.

 • Ve Frankfurtu vychází u firmy Hartmannum Palthenium kniha Pietra Sardiho v překladu Jacoba de Zetter Corona imperialis architecturae militaris, das ist: Gründlicher bericht von der fortification unnd befestigung allerhandt oerter wie die mögen vorfallen wider allen anlauff so beydes zur offension und zur defension von nöhten. Erstlich in italianischer sprach gestellet und mit ... Kupfferstücken geziert und erkläret durch Petrum Sardi ... vetzunder aber ... in hochteutsche sprach ubergesetzet. Am ende seynd such etliche principia geometriae ...

 • John Bingham přeložil do angličtiny klasické antické dílo The historie of Xenophon: containing the ascent of Cyrus into the higher countries. Wherein is described the admirable journey of ten thousand Grecians from Asia the lesse into the territories of Babylon, and their retrait from thence into Greece, notwithstanding the opposition of all their enemies. Whereunto is added a comparison of the Roman manner of warres with this of our time, out of Justus Lipsius opatřené citacemi z knihy Justa Lipsia De militia Romana. Nakl. R.Mabb, tisk J.Haviland, Londýn. Cp. University of Illinois : RBC Xq881 X2h.Eb.

 • Již posmrtně vychází v Německu přeložené dílo Simona Stevina (1548-1620) pod názvem Festung-Bawung das ist Kurtze und eygentliche Beschreibung wie man Festungen bawen und sich wider allen gewaltsamen Anlauff der Feinde zu Kriegszeiten auffhalten sichern und verwahren möge: Auff jetziger Zeit Zustand und Gelegenheit gerichten und auss niderlandischer Verzeichnuss Simonis Stevini ... unserm geliebten Vatterland Teutscher Nation zu besondern Nutzen in hochteutscher Sprach beschrieben durch M. Gothardum Arthus, ... Jetzo zum andern mahl wiederumb auffgeleget und verbessert. Tisk H.Pathenium, Frankfurt.
1624
 • Thomas Scott - The Belgick souldier: dedicated to the Parliament. Or, Warre was a blessing. Dordrecht. Original je dnes v Huntington Library, kopie dostupná na mikrofilmu na University of Michigan: Microfilm STC no. 22072.

 • Robert Norton - Of the art of great artillery, viz. the explanation of the most excellent and necessary definitions, and questions, pronounced and propounded, by that rare souldier and mathematician, Thomas Digges esquire; and by him published, in his Stratiaticos, and Pantometria, concerning great ordinance, and his theorems thereupon. Together, with certaine expositions, and answers thereunto adioyned. Nakl. I.Tap, tisk E.Allde, Londýn. Cp. University of Michigan : Film Short-title catalogue no. 18676, carton 967.

 • Ernst, hrabě von Mansfeld - Count Mansfields directions of warre. Given to all his officers and souldiers in generall. Nakl. R.Whittaker, tisk E.Allde, Londýn. Cp. University of Michigan : Film Short-title catalogue no. 17260, carton 812.

 • Francesco Tensini - La fortificatione, guardia, difesa, et espugnatione delle fortezze esperimentata in diverse guerre ... E. Deuchino, Benátky. Znovu v r. 1655. Cp. Newberry Library : Case fU 26 .866.
1625
 • Hendrik Hondius vydává v Hágu Description & breve declaration des regles generales de la fortification, de l'artillerie, des amunitions, & vivres; des officiers, & de leurs commissions, des retranchemens de camp, des approches, avec la maniere de se deffendre, & des feux artificiels. Par Henry Hondius. Le tout traduit du flamend en langue françoise par A. G. S. ... Cp. Newberry Library : Case fU 26 .416.

 • Adriaan Adriaansz Metius - Arithmeticae libri duo: et Geometriae lib. vi. Huic adivgitur Trigonometriae planorum methodus suecincta. Altera vero, praeter alia, nova regulae proportionalis inventa proponit; et quaecunque loca adversus hostium insultus iuxta hoc seculo praxin (quam fortificationem vocant) munire solide docet. Officina Elzeviriana, Lyon.

 • Samuel Marolois - Geometrie; contenant la theorie et practique d'icelle necessaire a la fortification. Jadis escrite par Samuel Marolois. Mais du depuis corrigée et la pluspart du discours changé et redigé en meilleur estat par Albert Girard, mathematicien. Amsterdam. V latinské verzi vydáno v r. 1633.
1626
 • Gervase Markham publikuje příručku The souldier's grammar: containing, the high, necessarie, and most curious rules of the art militarie: as first, whether it be in great motions in generall: Or foote motions especially ? Or motions of horse, generall, or speciall ? The ranges of foote, or horse ? The ranges of officers. The several imbattailings of foote, and horse. The imbattailings of a regiment. The joyning of many regiments. Or the forming of maine battailes, of any extent, or number; with their formes, and figures, in lively demonstration &c. ... o uspořádání a pohybech vojsk a oddílů, vedení bitev a dalších velitelských znalostech. V Londýně vydal tiskem William Shefford. Mikrofilm dostupný opět na University of Michigan: Film nos. 17391-92, carton 814.
1627
 • James Achesone publikuje v Edinburghu u J.Wreittouna The Military Garden, or Instructions for all young soldiers, And such who are disposed to learn ... Cp. University of Illinois : RBC Film UM R864.

 • Flaminio della Croce publikuje v Antwerpách u Guilielma Lesteenia práci L'essercitio della cavalleria.

1630
 • Herman Hugo vydává v Antverpách u B.Moretiho knihu De militia equestri antiqua et nova ... libri quinque s rytinami Jacquese Callota. Cp. Newberry Library : Case fU 43 .424.
1632
 • V Cambridgi vyšla kniha Militarie instructions for the cavallrie: or, Rules and directions for the service of horse collected out of divers forrain authors ancient and modern, and rectified and supplied, according to the present practise of the low-countrey warres. Autorem je John Cruso.
1634
 • Angličan Gerrat Barry vydal v Bruselu třísvazkovou příručku A Discourse of Military Discipline o výcviku pěchoty, velení, opevněních, palných zbraních a mnohých dalších oborech důležitých pro tehdejší vojenství.
1637
 • Henry Hexham - teoretické vojenské pojednání Principle of the Art Militarie.
1640
 • Ve Frankfurtu publikuje svůj Kriegsbuch ... německý teoretik Wilhelm Dilich.
1643
 • V Londýně vychází u Johna Dawsona potřetí dílo Gervase Markhama - The souldiers exercise: in three bookes. Containing most necessary and curious rules for the exact mustering both of horse-troopes, and foote-bands, with severall formes of battailes described in figures ... 3 pt. in 1 vol. Newberry Library, Case U 1455 .55.
 • Franciscus D. Bon vydal v Straubingae teoretický spis Ars Belli et Pacis.
1647
 • Francouz Colbert de Lostelnau vydal v Paříži u M.Estienna knihu o výcviku a výstroji Le mareschal de bataille contenant le manimant des armes ... .
1659
 • Richard Elton sepsal čtyřsvazkovou příručku o výcviku v zacházení s píkou a mušketou, jakož i o výcviku celých oddílů, velení a správních záležitostech. Nese název The compleat body of the art military. Divided into three books: the first, contenining the postures of the pike and musket ... the second, comprehending twelve exercises ... the third, setting forth the drawing up & exercising of regiments ... lastly, directions for ordering regiments or private companies to funeral occasions. Illustrated with variety of figures, of battail ... in a fuller manner than hath been heretofore published. The second edition with new editions, by Richard Elton ... a v Londýně ji vydala firma R. & W. Leybourn. Tato kniha se spolu s prací Barriffeovou staly základem pro vojenský systém amerických kolonií.
1664
 • V Norimberku vychází příručka toho času již mrtvého Jacoba Geyena pod názvem Die Drillkunst ... - přepracované dílo z roku 1608.
1668
 • Pán de la Fontaine vydává v Paříži u E. Loysona spis Les devoirs militaires des officiers d'infanterie et de cavalerie, enseignans le maniâment des armes, les evolutions de l'infanterie & de la cavalerie ... avec la forme de camper ... Cp. Newberry Library : U 2 .472.
1669
 • Ve Stockholmu vychází dílo pána I.R.de la Chapelle s názvem Een Militarisch Exercitiae Book, Eller Regementz Spegel aff ett Infanterie.
1671
 • Práce pána de la Fontaine z roku 1668 vychází znova, tentokrát pod názvem La doctrine militaire, ou Le parfait general d'armée, contenant le devoir des gens de guerre, les evolutions ou motions des trouppes ... la maniere d'attaquer & defendre les places, selon la pratique de ce temps; le tout representé par quantité de figures. Cp. Newberry Library : U 2 .472.
1678
 • Další dílo z pera pána de la Fontaine vychází v Londýně v překladu A.L.Londona The military duties of the officers of cavalry, containing the way of exercising the horse, according to the practice of this present time. The motions of horse, the functions of the several officers, from the chief captain, to the brigadeer. Written originally in French, by the sieur de La Fontain ... And translated for the use of those who are desirous to be informed of the art of war, as it is practised in France. Tisk Robert Harford.


literatura:

Surviving source material for study and recreation of martial arts, Greg Mele, 2000
Militär-historisches kriegs-lexikon (1618-1905), Gaston Bodart, Vienna and Leipzig, 1908
A Guide to Sources in Early Modern European Military History, 2.ed. J.A.Lynn, G.Satterfield, Univ. of Illinois, 1994
A Bibliography of British Military History from the Roman Invasion to the Restoration, Anthony Bruce, Munich, 1981
Catalogue général des manuscrits des bibliotheques publiques de France, Archives de la guerre, Paris, 1912-1920
Fechten im Spiegel der Zeit, Raphael Mosbach, 2001
Codices manuscripti, Hans-Peter Hils, Heft 3, 9/1983
Historical fencing text & manuals, ARMA, 1998
Třicetiletá válka, Petr Klučina, 2000


Roman von Müschwerk
10.2.2003