My, potomci obrozenců, jsme již z podstatné části odtrženi od jazyka středověkých předků. Ba co víc -sotva si už uvědomujeme, že tytéž předměty nazývali jinak nebo že měli pro různé tvarové varianty zvláštní jména. Naopak o některých slovech předpokládáme, že se užívaly po celý středověk. A ony zatím vznikly třeba až na konci 15. století, takže by jim např. Karel IV. vůbec nerozuměl. Dále tu byl vliv němčiny, která vždy ovlivňovala naši řeč. A ten, kdo se zabývá studiem středověkých jazyků, narazí nutně na problém separace obou jazyků. Někdy je skutečně těžké určit, který výraz je ryze německý a který byl jakožto germanismus užíván v české řeči. Tak například česky znějící slovo "panciéř" je jen počeštěné německé "panzer", zatímco původní české je "krunéř". A je původní české "tarčě" nebo německé "tartsche"? Právě na vojenském výrazivu je vliv němčiny asi nejpatrnější - ono se není konečně čemu divit. Válčení se věnovala především šlechta a ta vládla mnohdy spíše němčinou. Navíc většina novinek (nejen vojenských) k nám přicházela právě z Němec a ponechávala si své německé názvy, které se obvykle nejprve počeštily a až postupem času pro ně vznikla ryze česká pojmenování. Německé země zase čerpaly hmotnou kulturu z Francie a proto uvádím i dobové názvy francouzské. Pro přehlednost jsem látku rozdělil do tří částí:

               

Zde uvedené středověké výrazy pocházejí z časového rozpětí 11.-16. století. Pokud bylo možné rozlišit stáří jednotlivých slov na základě výskytu v dobových textech, je starší výraz uváděn jako první: např. "samostřiel" se v textech objevuje od 12. století, kdežto "kušě" až od poloviny 15. století. Jde však spíše jen o výjimky. Termíny označené zelenou číslicí jsou doplněny vysvětlivkami umístěnými pod tabulkou. Číslice slouží zároveň jako odkaz na vysvětlivku. Další vojenské výrazivo najdete v odkazu Jak mluvili staří Čechové.

česky staročesky staroněmecky latinsky starofrancouzsky
zbrojoděnie, sbrojěharnasch, harnusch,
sar-wat, bat-wat1
armaharnois, harnoys, armé
kroužkové pletivobrňstahelringen, brünne,(ringelpanzer)bruniabrogne, broine, bronie, brunie
kroužková košilebrň, pancir, pancieř, brněnicě, osnieř, hauberkhalsperc, halsberc, panzer, hauberg, haubergeon2, panzerhemdpanceria, panczerium, lorica, lorica hamata,
lorica conserta hamis
haubert-gone, hauberg, hauberc, oscberc, haubergeon, armure de fer, azarant
kroužkové rukavice-eysenhandschuhenpanceriampanceriam, menicle de fer
kroužkové nohavicenohavicěhosen-chauces, chauches, chausses
kroužková kapuce-kopfe brunnen-coiffe de fer, vouge
šupinová zbroj(krušt)schiviere, schifere, schuopen-clavain, clavine, clibanion
lamelová zbroj-krebs-arme d'escrevisses, sabaton
plátový kabátec, brigantinakabátec plechem podložený, kabát s panciéřovými štrychylentner, spangenharnischcorazza, corazzina3cuirasine, cuirie, cuirasse
coreau de fetur
jupon, brigandine, brigantine
spalníř, měkká prošívanicespalnieř(ioppe)
sar-wat, bat-wat1
spalleria
spallarium
afeutreüre
gambeson, gamboison, gambaison, gambais, wambison, aucoton, auqueton
espalier d´armes
prošívanicetvrdý/tlustý kabát, smolníkioppe mit bechegiaco3gambeson, aketon
demy pourpoint de deux toilles
gipelle
nánosníknánosek---
prsní plát, kyrysplát prsní, prsně, plech, prusplech, pláty, krunéř, kružieř, škřidlabrustblech, plate, platten, eysenbrust, panzerthoraxplastron
cuirasse, coreau
břišní plát---hanepiere, henepier, hanapier
plátová zbrojpláty
oděnie plátové
platten
blanken harnusch
-plates, plaques
platines, playines
armure de plates
armé de plates
harnoys blanc
armure cap-á-pie
(od hlavy k patě)
nákrčníkobojekgoldir, koller, kregelcoleria, collirium
orificumgollura
gorgete, gorgerin
colliére (kroužk.)
šorc (suknice)šorc, šurc, bedra, krušt4schurz, (tonnlet)-dossiére, braie d´acier, braconniere,(tonnellet)
podbradníkvús, podbradie, kraboškabartculusbarbiére, baviére
zbroj na nohou (ochrana holení)bengwant, nohavicě, hnátnicě, (plechovice)beingewand, hurtelinge, hosen(ocreae5)peynquant,(greve)
harnoys de jambes,
harnoys a piéz
cuisse, cuissard (stehenní plát)
nákolenkanákolenek--genouiller, poleyn
myška-meusel-couter
nárameníknáramekuchsener, spandanierhumeralia6garde-bras, spaudler (lamely)
mahoitres (vycpávané)
zbroj na rukou (pažích)hnátnicěarmaisen-armeures de bras, gardebras, brachéles, vambrance
zbroj na předloktíkuorky-brachiliaavantbras
plátové rukaviceplechovicěplechhandschuhen-gantelez, gagnepain, mytons, main-de-fer, manifer7
přilbapřielbicie, helm, helmelín, helmicěhaube, hube, helm, helmegaleaheaume, heaulme, hiaumet, yaume, helme, elme
závěs na přilbě-gehenkappendiciumavental, aventail, ventail, camail, gorgerete
gorgeray de maille
hledí, průzoryokénce, (lukna), řídlo, okénecvenster, vizier-visiére, uelliere
lebkaleb-galea cerebellacerveliere
šlap,šišák,basinetšlapbeckenhube, slappe, slappacassis8,slappabasinet, bassinet, bacinet, baczinez
barbuta--barbutabarbute, barbue
psí noshunckap, hunckugelhundiskogil, hundekappe, hunczkappen--
železný klobouk, kapalecklobúk, kapplin, capplinhut, eysenhut, sturmhutpileus ferreus, calepstra, capelluschapel-de-fer, chappeaul de fer, capeline
šalířšalieřschallern, schallesalada, cellata,
caelata cassis
salade, sallade
štítščítschilt, schildclipeus, scutumtarge
okrouhlý štítrundáč, rondaš-rondaccio3, rotella3rondache, rouelle, roiele,
targe réonde
tarčeterčě, tarčětartschetarga, spelta, parmatarge, target
puklířpukléřbuckelscutum, buculerius, bucularius, rotellino3bouclier, boce, bocéte, toénart, escu, écu, talevas,
targette á poing
pavézaplášč branný, seczetarczin, taras9sturmwaldcaetratalevas, pavais, pavois, pavart
jezdecká pavézkakotrkál---
koňská zbroj---caparison, caparaçon
kryt koňské hlavyšafron(testier)-chanfrein
zbroj na koňský krk---crinet
zbroj na hruď koně---peytral
zbroj na boky koně---flanchard
vak chránící při turnaji hruď koně-stechsac-hourt

 1. "sar-wat", "bat-wat" jsou obecná pojmenování měkké bojové výstroje - prošívanice, spalníře, kukly, různé chrániče a vycpávky. V současné české literatuře se jako "bat-wat" nesprávně označuje pouze prošívaná kukla. Zdá se, že slovem "sar-wat" bývalo označováno bojové odění, kdežto slovem "bat-wat" se mínil vycpávaný oděv všeobecně - jak bojový tak civilní. "wat" - staroněmecky oděv, šat. Kromě toho zná němčina ve 14. století spoustu výrazů jako "spozzenier", "huffenier" aj. označující různé specializované typy chráničů a vycpávek. zpět
 2. kratší forma do pasu zpět
 3. názvy nikoliv latinské, ale italské zpět
 4. šupinový šorc zpět
 5. starověká zbroj, výraz se ale patrně přenesl až do středověku zpět
 6. pouze okrouhlý typ nárameníků zpět
 7. výraz "manifer" označoval patrně pouze specializovanou nepohyblivou turnajovou rukavici zpět
 8. název "cassis" má širší význam - obecně přilba kónického tvaru zpět
 9. označení se používá zhruba od let 1430-1440 zpět
česky staročesky staroněmecky latinsky starofrancouzsky
zbraň,výzbrojbraň, oružiewâfe, wer, werc, gewer, zeugarma, armatura,
belli aparatus
guarnement
meč (jezdecký)meč, měčswertgladius, spathaespée, (espée d´armes), branc, brand, brans
dýkadéka, končát, pažléř, tulich, sábě, plekno1tegen, dolch, baslerpugiodague, poignard, anelas, anelace
dýka k prorážení zbrojí-gnadgott,
panzerstecherdolch
misericordiamiséricorde, perce-a-dieu, perce-mailles, taillant, couteau a plates,
brise-cuirasse
nůžnóž, nuožmesser2cultercouteau,coutel, coustel, cotel, taillepain
kopíkopie, lancě, hrále, kosten, kostnec, plekno1sper, spiez, gralle, lanze, darda, spies, harnaschbohrer, rennspies3lancea, hasta, cuspishantier, epieu, arme d´hast4, hauste, glaive, gleve5, lance, laisson, charmin, fraisin, fresnout6
tesáktesák, thesack, řezák, sekáč, korduláčdusack, duseghe, tasak, messer, kordelasfalcione, cultellus7dussag
dvouruční tesáktesákmesser-faussart
dvouruční mečrutlink, rutlník, šaršúngrete swert8, rutlink, schlagswert--
končíř,
bodný meč
burdéř, končiéř, kord, plekno1 panzerbrecher, panzerstecher, stichswertcontuscoutille, coustilleaux, estoc, rapier, espée de plates
pěchotní meče---espée de passot9,
coustil a croix10
dýka či meč s širokou čepelí-ochzenzungecinquedeacoustille, dagasse, anelace
cepcep, czepdrischeltritus-
halapartna-helmbarte, helleparte, hallebarde--
sudlicesudlice, sudlyczelöffelcuspis, guviagisarme, giserme, zizarme
guisarme d´acier
sudlice ušatákrandle, krondle, kronlefledermaus, ohrlöffeltricuspiscorseque, corsecque
gleve-schwerbeil, rosschinder-glaive, goyard, bédoil, bedouche
volský jazyk
(dřevcová zbraň)
-ochzenzunge-arme de coustille
vidlerohatina-furca,fuscinaharpin
kůsakuosabreschenmesser-foussard affilés
couteau, saquebute11
šídlošpís, plekno1ahlspies, aalspiess--
píka-lange spiesslanzelonghe-
bojová sekerasekera, sekericě, bradaticě, násěč, teslík, topor(streit)axt, bail, beil, barte, partesecurishache, hache danoise, vogue
bojové kladivo-(streit)hammer-malleus, bec-de-corbin,
bec-de-faucon, piker
palcátpalcát,nóž do pěsti(streit)kolbenclava, cambucatinel
různé druhy palic a kyjůpalicě, kej, kycún, trdlo, dlubna, drkolna, peštál, poval, strkolnakolbenfuscis, baculusbaston, masse, mace, macue, macuele, tinel, mail, maillet
řemdihbiják, kropáč, řemdihstern, morgensternmaniplusflael, plommée, gaupillon12, étrier d´armes
čepel v duté násadě
(např. sekery)
--brandistoccobrindestoc,
brin d´estoc
oštěpoščep, oščiep, střielišče, lučáksperframea, verutumdarde, dart, algier, agier, gavelo, wigre, (angon)
ruční prakpračec, lučákschlingfundagibet, treget
luklučiščě, lukbogen, hornbogenarcusarc, arc de bodoc
kušesamostřiel, kušě13arembrust, armbrust, armrust, armborst, armbrostbalistaarbaleste
šíp (do luku)střiel, střěla, šíp, (rohaticě)pfîl, pfeiltelum, sagittafleche, darde, barbelle, barbillon, boujon, flic, flich, flique, flise, flesse, eslingue, pile, carré, gourgon, paonnet, passadouz, passador, passadous, passadoux, sayette, saette, raillon, reillon14
zápalný šíp-fewerpfeiltelumignitum-
otrávený šípnálep-toxicata sagitta-
střela (do kuše či balisty)plitka, střiel, klukscheft, vihele, vÿlemissile, fusorium, sagitta-
heverhever, krykheber, hebar-crannequin, crenekin-
rumpálkliky-levator-
katapult, balistakluk, obrtelballistechadabula, cathapulta, petrariaperdeaux, perriére, petraria
velký šípomet-pfeilschneider, skorpioncatabalistique, spingarda, spingardesprignal, petraria turquesia, skorpion
velký prakblida, střěliščě, trébuchet, mangonelplid, tribock, trebuchet, wurfmaschinemachina, frondibola, manganus, trabucol chadabula, tripantiummangonneau, mangemanganum, trabuc, trébuchet
dělo,palná zbraňpuška, tější kus, dělo15bühse, büchse, püxe, zeugpixisbuse, buche, bombarde, canon, coulevrine16, scopétes17
ručnice-fusstbuchse-scopétes
hákovnicehákovnicěhakkenbüchse-harcquebuse, arquebuse
haquebouse
tarasnicetarasnicětarrasbüchsetarras-pixis, fulgulare18veuglaire18
vícehlavňové dělo-todtenorgel--
kulekúlekugel-plommée
beranidloberan, dobyvadlowidderaries-
dobývací věžkočka, střělnicě, dobyvadlokatzsentina-

 1. "plekno" a "kosten, kostenec" byly obecné názvy pro jakoukoliv bodnou zbraň, obdobně slova "sěčba" a "ostré" znamenaly jakoukoliv sečnou a "lučák" jakoukoliv vrhací zbraň zpět
 2. jako "messer" bývá občas (např.v talhofferově či meyerově Fechtbuchu) označován i tesák zpět
 3. "lanze" a "gralle" jsou názvy pro jezdecké kopí ("gralle" je starší), "rennspies" je speciální turnajové kopí, "harnaschbohrer" je jezdecké kopí s tenkým hrotem čtvercového průřezu, obecné kopí bylo "spies", dlouhé kopí nebo píka pak "langenspies" zpět
 4. "arme d´hast" (dřevcová zbraň) se nazývala každá zbraň mající nasazen kovový list na dlouhé násadě zpět
 5. ve středověku se tak často skutečně označovalo kopí (z řeckého "klados" - větev, hůl) nikoliv pouze druh sudlice "gleve, glaive" zpět
 6. tuhé a lehké dřevce zvané "fraisin" či "fresnout" (od "frene" - jasanové dřevo) nebo "charmin" (od "charme" - habrové dřevo) zpět
 7. latinské "cultellus" neoznačovalo jen tesák, ale obecně "ruční zbraň" - nůž, dýka i tesák zpět
 8. výrazem "lange swert" se označoval meč dnes zvaný "jedenapůruční" - tedy řada: velký meč, dlouhý meč a meč zpět
 9. "espée de passot" byl jednoruční pěchotní meč s trojúhelníkovitou čepelí sbíhající se do velmi výrazného hrotu, někdy již s ochranným prstýnkem pro ukazovák; 15.st. zpět
 10. "coustil a croix" byl kratší meč s poměrně širokým ostřím a výraznou příčkou zpět
 11. jde o různé typy: "couteau" -obyčejná kůsa tvaru velkého nože, "saquebute" - couteau nebo kopí s hákem zpět
 12. biják s více závažími zpět
 13. slovo "kušě" se v Čechách začalo používat až někdy okolo roku 1460! Původní je "samostřiel".zpět
 14. jde o různé typy: např. "fléche" je šíp obecně, "darde" je typ s těžkým ocelovým hrotem s tulejkou, "passadoux" s plochým trojúhelníkovým hrotem, "barbelle" či "barbillon" měl hrot se zpětnými háčky, hrot "carré" měl čtvercový průřez účinný při prorážení plátů apod. zpět
 15. výraz "dělo" se u nás začíná obecně používat až někdy ve druhé čtvrtině 15. století zpět
 16. narozdíl od obecného "buse" byly slovem "coulevrine" označovány pouze polní děla menších ráží, případně ruční palné zbraně ("coulevrine á main") zpět
 17. ručnice zpět
 18. zezadu nabíjené dělo -zadovka, komorová puška zpět
česky staročesky staroněmecky latinsky starofrancouzsky
korouhev,prapor
vlaječka
korúhevfahne, banier, baner, bannervexillisbanniére, gonfannon, pennon, étendard, estandard
pennoncell
varkočrúcho zbrojné, vafenrok, fafrnoch, varkočwâpenroc, wâpencleit
vafen rok, wâpenkleider,
wappen-,waffenkuttel, wappen-,waffenroch
varcocum vardecociumcotte d'armes1
manteau d'armes
soubre seignals, jaque
surcotte, surcotelle
parement, tabert
klenotklejnot, klajnotkleinod, zimier, helmschmuck-timbre, timbre des armes
chocholšešel, famfrnoch, fafurnochfavoritchenapex plumatilisfavoritte
přikrývadlafamfrnoch, fafurnoch--lambequin des armes, lambequin
hacheure, hachemen
čabraka na koněkropieř, kropéř, dek, čabraklankenier, schabracke
wâpenkleider
-barding, housse
housseure de chevaulx
postrojšle-equestra-
třmen---étrier, esrief, estref, estreu
ostruhaostrohasporncalcaresperon, esporon, espouron
sedlosědlo, sědadlosatel, sattelsella, equiriaselle, arcon
bičbatohgaisel--
pás; opasekpás, pasec, obkl´účenie; búzcebort, borte, gegurt; gürtel--
pochvapošva, pochva, nožnicě, nožnavezzelvaginafourreau
toulectúl(pfeil)köcherpharetra, corytustrousse2
ratištědřevcě, kopišče
žerd, žerď, žird
dřevo kopinné
helmhastile-
dřevcový hák-rasthaken-faucre
čepel-klinge, bomöl--
příčka meče-creutz, gefeß--
jílecjilechefft, bindtcapulus-
hlavice meče-knopff-pommeau
nabiják-ladeeysen, ladestock--
odměrka-eychternmensorium-
stanbrhgezeltpapilio-
kůňkuóň, komoň, hynšt, cketa, sketaros, ross, ors, pferdequus, caballuscheval, chevaulx
kůň jezdeckýmimochodník-equus sellaris, equus ad currendum, palafriduscourser3, ronson, roncin4
kůň válečný-schlachtros, grosseros, testier, tehtierequus bellator, equus ad pugnandum, dextrariusdestier
pážepážěkneht, pagepuer nobilis ex cohorte, puer regiuspage
panošpanošěknabe, knappe armiger, puer nobilis, vallectusécuyer, esquier

 1. jako "cotte d´armes" se nazýval de facto jakýkoliv kus oděvu či zbroje nesoucí erbovní znamení. Naproti tomu "soubre seignals" byl čistě rozlišovací kus oděvu. "Jaque" byl vpředu spínaný erbovní kabátec a "manteau d'armes" přehoz typu dalmatiky (obojí 15. století). "surcotte, surcotelle, parement" je obecný šat přes zbroj. "Tabert" je pláštík. zpět
 2. toulec na šipky do kuše zpět
 3. cestovní kůň nebo i válečný, ovšem nižší kvality zpět
 4. koně mrzké kvality pro sluhy nebo též nákladní koně zpět


Německo, 9. století

česky staroněmecky
zbraňwabnum
mečsuert, suértu (mn.č. suuérton)
kopísperu (mn.č. spéron)
štítscilti, sciltim
hrotort
kroužková košilegudhamun
zbrojhrusti, hrustim
pásgurt
praporfanonliteratura:

Malý staročeský slovník, SPN, 1978
Encyclopédie médiévale, Viollet le Duc, Bibliothéque de l´image, 1996
Historische Waffen und Rüstungen, L. a F. Funcken, Orbis Verlag, München
Gründtliche Beschreibung der freuen Ritterlichen unnd Udelichen kunst des Fechtens, Joachim Meyer, 1570
Traité de la forme et devis d´un tournois, René d´Anjou, 1440
Ludwigslied, Ottfried von Weissenburg, 9. století
Trojanerkrieg, Konrad von Würzburg, 13. století
Der Borte, Dietrich von der Glezze, 13. století
Alexandreis-zlomky, 13./14. století
Dějiny hmotné kultury, SPN, 1985
Helliad, anonym, 9. století
a další ...Roman von Müschwerk
4.11.2001